Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë për të Rinjtë në Politikë

3 nëntor 2019 – Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë...

Dështimi i gjyqësorit të Kosovës në komunikim me publikun

24 korrik 2019 – Sistemi i drejtësisë në Kosovë mbetet i shkëputur nga qytetarët. Marrëdhënia e ngurtë midis gjyqësorit...

Grupi për Ballkan lanson programin trajnues “Të rinjtë në politikë”

30 qershor 2019 – Më 29-30 qershor 2019, Grupi për Ballkan organizoi edicionin e parë të programit trajnues “Të...

Ftesë për Aplikim në programin e trajnimit “Të rinjtë në politikë”

5 qershor 2019 – Programi i trajnimit “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të...

Përfundimet e tryezës së dialogut politik “Fuqizimi i demokracisë: Përfshirja e grave në politikë dhe vendimmarrje”

27 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën e rrumbullakët e quajtur “Përfshirja e Grave: Pabarazia e përfaqësimit...

Tryezë e rrumbullakët për përfshirjen e grave: Përfaqësimi i pabarabartë i grave në politikë dhe vendimmarrje

26 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan organizoi  tryezën e rrumbullakët e quajtur “Përfshirja e Grave: Pabarazia e përfaqësimit...

Kërkesë për anëtarët e Delegacionit Shtetëror për Dialogun me Serbinë për përfshirjen e grave.

15 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan i ka dërguar një kërkesë anëtarëve të Delegacionit Shtetëror për Dialogun Kosovë-Serbi,...

Letër drejtuar Kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, shefave të grupeve parlamentare dhe deputetëve të Kuvendit

15 shkurt 2019 – Pas publikimit të Artikullit “Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje”, Grupi për...

Letër drejtuar Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe Ministrave të qeverisë së Kosovës

15 shkurt 2019 – Me publikimin e artikullit për përfaqësimin e Grave në Politikë, “Përfshirja e Grave: Pabarazia e...