Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Tryezë e rrumbullakët për përfshirjen e grave: Përfaqësimi i pabarabartë i grave në politikë dhe vendimmarrje

26 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan organizoi  tryezën e rrumbullakët e quajtur “Përfshirja e Grave: Pabarazia e përfaqësimit...

Kërkesë për anëtarët e Delegacionit Shtetëror për Dialogun me Serbinë për përfshirjen e grave.

15 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan i ka dërguar një kërkesë anëtarëve të Delegacionit Shtetëror për Dialogun Kosovë-Serbi,...

Letër drejtuar Kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli, shefave të grupeve parlamentare dhe deputetëve të Kuvendit

15 shkurt 2019 – Pas publikimit të Artikullit “Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje”, Grupi për...

Letër drejtuar Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe Ministrave të qeverisë së Kosovës

15 shkurt 2019 – Me publikimin e artikullit për përfaqësimin e Grave në Politikë, “Përfshirja e Grave: Pabarazia e...

Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje

11 shkurt 2019 – Me qëllim të forcimit të demokracisë së Kosovës, artikulli i fundit nga Grupi për Ballkan “Gratë...

Konferenca – Ndërtimi i shteteve më të fuqishme në Evropën Juglindore: Fuqizimi i sundimit të ligjit, mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe minoriteteve, në partneritet me Institutin CEPS nga Brukseli

7 shkurt 2019 – Grupi për Ballkan në bashkëpunim me Qendrën për Studime të Politikave Evropiane (CEPS) organizoi konferencën...

Lansimi i Projektit “Avancimi i institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal”

23 janar 2019 – Grupi për Ballkan (BPRG) ka lancuar projektin “Avancimi i Institucioneve të Kosovës, Demokratizimi dhe Bashëpunimi Rajonal”...

Komunikatë për media – Avancimi i institucioneve të Kosovës, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal

22 January 2019 – The Balkan Group launched the project “Advancing Kosovo Institutions, Democratization and Regional Cooperation”, funded by...

Të rinjtë në politikë në rezidencën e Ambasadorit Norvegjez

12 dhjetor 2018 – Për të shënuar fillimin e komponentit te “Rinjtë në Politikë” pjesë e projektit të financuar...