Žene u Politici II: Rodno Odgovorna Izrada Politika na Lokalnom i Nacionalnom Nivou

Published at: 28 Aug 2020

Novi članak o politikama „Žene u politici“ pruža dubinsku analizu potrebe za integrisanjem rodne perspektive kao svestrane karakteristike u promeni politika. Naglašava se potreba za rodnim budžetiranjem u svim oblastima i učešće žena u javnim konsultacijama. U članku se iznose jasne preporuke koje bi institucije i politički akteri trebali slediti, a kako bi se integrisanje rodne perspektive standardizovalo u svim javnim institucijama.

Izveštaj je rezultat niza konsultacija koje je organizovala Balkanska grupa kao deo „Jačanja uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“ finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade”. Cilj projekta je bio dalje jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa na čitavom Kosovu povezujući se sa predstavnicama na opštinskim nivoima. Takođe je imao za cilj da približi poslanice i opštinske odbornice da bliže sarađuju sa medijima.

„Ova publikacija je izrađena uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI). Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Balkanske grupe za istraživanje politika i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Vlade Kanade”.