Subjektet politike miratojnë deklaratën për kodin e mirësjelljes