Izveštaji o politici i analiza

Balkanska grupa je nezavisan istraživački centar koji ima za cilj da obezbedi pouzdanu analizu politika i preporuke za kreatore politike i širu publiku. Koristimo kombinaciju konvencionalnih i inovativnih pristupa, uključujući objavljivanje izveštaja, ažuriranih članaka i uključenje u inkluzivno zagovaranje i efikasan dijalog o politikama. Naši standardi istraživanja i pisanja su postavljeni na najviši nivo kako bismo osigurali da su naše analize i preporuke relevantne i korisne za promovisanje promene politika.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Balkans Group is looking for experts/consultants on Energy Security, who can deliver high-quality policy analysis, and have in-depth knowledge of energy policy in the WB6.
For more details, visit the following link 🔽

Load More