Projekti

Trogodišnji projekat „Unapređenje agende mira i izgradnje države i jačanje evropske agende“ usmeren je na širok spektar aktera koji utiču na promene, poput civilnog društva, vlada, političkih stranaka i medija. Cilj projekta: Unapređenje mira, izgradnje države i evropske agende kroz izgradnju konsenzusa, inkluzivnu izradu politika, doprinos stručnjaka, povećanje političke i društvene podrške miru, obrazovanje političkih predstavnika, podršku regionalnoj saradnji i unapređenje sprovođenja reformi.
Ovim projektom BPRG će pružiti priliku svim liderima, biranim muškarcima i ženama, važnim javnim ličnostima, ombudsmanu, ustavnom sudu i drugim institucijama, lokalnim akterima i ličnostima i međunarodnim pristalicama da budu ključni deo u kampanji vođenoj na lokalnom nivou i forumu za promovisanje promene kvote.
Ovaj projekat ima za cilj pružanje informacija na pristupačnom jeziku kako bi se doprelo  do javnost izvan domena stručnjaka za polove. Muškarci i žene različitog nivoa znanja, svesti o polovima i veština za polne analize treba da budu upoznati sa raznim mogućnostima i pravnim zahtevima. Ovaj projekat će proizvesti jednu od najvećih kampanji kontakta sa javnošću kojom će se podstaći pokretanje promene kvote. BPRG će kasnije pomoći vladi i skupštini u procesu izmene i dopune zakona. Kampanja će poslužiti svrsi u vraćanju pitanja promene kvote na dnevni red i mobilisanju podrške za to.
Opšti cilj: Promovisanje promene kvote za zastupanje žena pokretanjem digitalne kampanje koja poziva na promene i podržavanje ravnopravnosti polova.

Ovaj projekat ima za cilj dodatno jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa u svih sedam (7) kosovskih regiona. Aktivnosti Projekta imaju za cilj uspostavljanje mreže sa ženama iz redova manjina u skupštinama opština u rešavanju rodnih pitanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Projekt će poboljšati medijsku zastupljenost rada poslanica i pokrenuti javni diskurs na lokalnom i nacionalnom nivou, stvarajući održiv odnos između kluba i medija kroz kontinuirane aktivnosti (npr. na konferencijama, radionicama i televizijskim intervjuima).

Opšti cilj: Jačanje regionalne komunikacije kluba poslanica i odnosa sa medijima.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi se u potpunosti osnažili procesi donošenja odluka i izgradila kultura inkluzije. Projekat je strukturisan u tri glavne komponente: politički dijalog, regionalna saradnja i unapređenje kontrola i ravnoteža.

Planirane aktivnosti predviđaju okrugle stolove na visokom nivou, istraživanje, izgradnju kapaciteta, pružanje ekspertize, izgradnju partnerstva i kontakt sa javnošću.

Posebni ciljevi:

Podsticanje dijaloga i konsenzusa političkih stranaka ohrabrujući uključivanje žena, mladih i civilnog društva i obrazovanje budućih političkih lidera.
Promovisanje i podrška dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, bilateralnih odnosa između Kosova i Bosne i Hercegovine, unapređenje regionalne saradnje angažovanjem institucija, medija i civilnog društva.
Jačanje dobrog upravljanja i vladavine prava kroz istraživanje i raspravu o rupama u zakonu i izgradnja harmonije između ustava, političkog sistema i grana vlasti.

Ovaj grant podržava BPRG kako bi unapredio svoj uticaj na politički dijalog, politički forum i dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Što se tiče druge komponente, jedan od glavnih ciljeva projekta je unapređenje saradnje između OCD Kosova i Srbije i mobilizacija napora za podršku formalnom konzorcijumu tink-tenkova čiji će cilj biti podrška normalizaciji odnosa između dve države i društva.

Ovaj grant je rezultirao formiranjem Forum politika tink-tenkova (BPRG, KCSS i D4D)

 I Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG)

Objektivi:

Projekat ima za cilj postizanje većeg uticaja proizvoda tink-tenkova kroz četiri odvojene, ali međusobno podržavajuće komponente:

 • Dijalog o politikama:

Kao reakcija na trajnu političku krizu, BPRG je osmislio i pokrenuo lokalni dijalog o politici između vladajućih stranaka i opozicije u nadi da će zaustaviti krizu i postići sporazum rukovođen reformama. Okrugli sto o dijalogu je uspešno pokrenut u martu 2016. od strane BPRG-a, u kojem mi delujemo kao nepristrasni medijator i posrednik, kao i savetnik za pitanja stručne politike. Vremenski okvir političkog dijaloga je jedna do tri godine počevši od marta 2016. Cilj je podsticanje političke stabilnosti i uspostavljanje kulture dijaloga i saradnje između političkih aktera, institucija i OCD-a.

 • Forum politika

Balkanska grupa je u toku uspostavljanja FORUMA POLITIKA, zagovaranje tink-tenkova na visokom nivou na Kosovu. Imajući u vidu ograničen kapacitet civilnog društva da utiče na promenu politika, BPRG je preuzeo vodeću ulogu u izradi projekta čiji je cilj umnožavanje sposobnosti OCD-a da utiču na izradu politika. Planiramo da pokrenemo dijalog između tink-tenkova i institucija, zajedničkim publikacijama, zajedničkim istraživanjima i inicijativama zagovaranja sa drugim OCD-ima. Kroz ovu intervenciju želimo da objedinimo ekspertizu tink-tenkova o ključnim ukrštajućim pitanjima, pripremimo zajedničke izveštaje o istraživanju i politici, organizujemo koordinisane i zajedničke javne događaje i mobilizujemo institucije da rade na temama koje konsoliduju državu Kosovo. Ova aktivnost će ojačati sposobnost lokalnih tink-tenkova da efikasno zagovaraju na njihovom putu da postanu dovoljno osnaženi da podstaknu promene na državnom nivou.  Dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije

 • Dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije

Dijalog između Kosova i Srbije su oštro kritikovali opozicija i civilno društvo na Kosovu, pri čemu je nacionalizam već stekao osnove protiv onoga što se smatra korumpiranom vladajućom elitom koja pravi previše ustupaka Beogradu. BPRG, sa druge strane, bilo kakve zastoje u dijalogu doživljava kao štetne za novu državu Kosovo i planira da angažuje tink-tenkove na Kosovu i u Srbiji u dizajniranju i izradi zajedničkih programa koji će doprineti normalizaciji odnosa. Nadamo se da će projekat biti završen osnivanjem zajedničkog konzorcijuma između lokalnih tink-tenkova i njihovih kolega u Srbiji. Zapravo, BPRG je već pokrenuo i predvodio izradu zajedničkog pisma kosovskih i srpskih tink-tenkova, pozivajući institucije EU i države članice da podrže civilno društvo u njihovim naporima da poboljšaju normalizaciju odnosa između dve zemlje na nivou države sa državom, kao i na nivou društava. Inicijativa je izazvala interesovanje visokog predstavnika EU da podrži stvaranje konzorcijuma kosovskih i srbijanskih OCD-a za normalizaciju odnosa, pod vođstvom Balkanske grupe.

 • Izveštavanje o politikama

 BPRG je posvećen u nastavljanju izrade kvalitetnih izveštaja zasnovanih na terenskim istraživanjima i aktivnom zalaganju za institucionalnu reformu i promenu politika. Cilj nam je da iskoristimo našu ekspertizu da podržimo napredak u oblastima ključnim za izgradnju države i naporima za integraciju u EU, odnosno demokratsku konsolidaciju izgradnje institucija, integraciju zajednice i pomirenja i vladavinu prava.

Pod vođstvom BPRG, ovaj projekat ima za cilj promovisanje i obznanjivanje prednosti tehničkog dijaloga koji moderira EU o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije široj javnosti usredsređujući se na nekoliko aktivnosti komuniciranja i kontakta sa javnošću, saradnju među homolozima, istraživanja i lokalni angažman.

Ciljevi uključuju:

Proširenje podrške za dijalog između Beograda i Prištine koji moderira EU
Revidiranje perspektive građana o dijalogu i procesima istog
Olakšanje saradnje i umrežavanja među mladima, OD-ima, izradiocima mišljenja i medija
Jačanje komunikacije i podsticanje progresivne perspektive građana
Osnivanje stalne grupe OD-a i tink-tenkova sposobnih za zagovaranje i podršku
Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije, će sprovesti akciju i sastoji se od 8 regionalnih OCD-a: Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG), Demokratija za razvoj (D4D), Kosovski centar za sigurnosne studije (KCSS) i NVO AKTIV na Kosovu; Beogradski fond za političku izvrsnost (BFPE), Evropski pokret u Srbiji (EMinS), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCSP), Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) u Srbiji.

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi se u potpunosti osnažili procesi donošenja odluka i izgradila kultura inkluzije. Projekat je strukturisan u tri glavne komponente: politički dijalog, regionalna saradnja i unapređenje kontrola i ravnoteža.

Planirane aktivnosti predviđaju okrugle stolove na visokom nivou, istraživanje, izgradnju kapaciteta, pružanje ekspertize, izgradnju partnerstva i kontakt sa javnošću.

Posebni ciljevi:

 • Podsticanje dijaloga i konsenzusa političkih stranaka ohrabrujući uključivanje žena, mladih i civilnog društva i obrazovanje budućih političkih lidera.
 • Promovisanje i podrška dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, bilateralnih odnosa između Kosova i Bosne i Hercegovine, unapređenje regionalne saradnje angažovanjem institucija, medija i civilnog društva.
 • Jačanje dobrog upravljanja i vladavine prava kroz istraživanje i raspravu o rupama u zakonu i izgradnja harmonije između ustava, političkog sistema i grana vlasti.

Kroz kancelarijska i istraživanja na terenu ovaj projekat ima za cilj da razume i olakša izgradnju povoljnijeg okruženja u istraživanju, obrazovanju i inovacijama, uz poseban fokus posvećen jačanju kapaciteta za apsorpciju fondova EU u regionu Zapadnog Balkana. Regionalna procena direktno doprinosi većem razmatranju sa relevantnim državnim institucijama kako bi se ukazala pažnja i uložilo u ciljanim područjima. BPRG je vodio kosovsku komponentu.

Opšti cilj projekta je poboljšanje kapaciteta novinara za izveštavanje o napretku u vladavini prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini i podrška boljoj među-sektornoj saradnji advokatskih komora, novinara i civilnog društva u okviru svake zemlje i regiona.

Kako bi se postigao opšti cilj, posebni ciljevi će biti:

 • Praćenje kvaliteta medijskog izveštavanja o određenim pitanjima
 • Osnaživanje profesionalnih novinara za profesionalno izveštavanje i poštovanje pretpostavke nevinosti, zaštite maloletnika, čuvanja identiteta zaštićenih svedoka itd.
 • Podizanje nivoa komunikacije i razmene informacija između advokata koji su dobro upoznati sa standardima pravičnog suđenja i novinara
 • Stvaranje održivog ujedinjenog fronta za praćenje primene vladavine prava u svih pet partnerskih zemalja
 • Stvaranje novih linija komunikacije između komora u regionu i OD-a

Projekat ima za cilj jačanje internih kapaciteta BPRG-a (tj. pružanje obuke osoblju, nabavku statističkog softvera) i poboljša kvaliteta svojih rezultata. Grant omogućava BPRG-u da u potpunosti iskoristi svoj postojeći i nadolazeći ljudski kapacitet i poveća svoju sposobnost da se uspešno zalaže za promenu politika.

Objektivi:

Predloženi projekat teži postizanju sledećih objektiva:

 • Povećati kvalitet istraživačkih rezultata stručnjaka BPRG sticanjem naprednih kvantitativnih veština i alata
 • Podsticanje razvoja novog programskog područja i upotpunjavanje postojeće ekspertize potrebnim instrumentima za visokokvalitetna istraživanja i analize
 • Izrada alata i ljudskih resursa za bolju vidljivost i uticaj rada BPRG-a
 • Korišćenje inovativnih alata za povećanje interesovanja institucija, medija i javnosti za rad BPRG-a
 • Konsolidacija unutrašnje upravne strukture kako bi se u potpunosti iskoristio potencijal Upravnog odbora i Savetodavnog odbora za doprinos daljem razvoju BPRG-a.

Cilj projekta je podsticanje reformi koje doprinose demokratskoj konsolidaciji kroz poboljšanje kvaliteta i intenziteta građanskog angažmana u izradi politika. Aktivnosti projekta (tj. politički forum, brifinzi i jednostrani dokumenti politika) imaju za cilj da pruže alternative politikama za goruće institucionalne probleme, podstaknu informisanu javnu debatu o glavnim pitanjima, udruže svoje resurse i uticaj zagovaranja kako bi ostvarile opipljive promene i popunile postojeće praznine u institucionalnom funkcionisanju.

Objektivi:

Specifični ciljevi programa su:

Poboljšati sposobnost civilnog društva da zagovara promene politika primenom inovativnih alata za zagovaranje
Pojačati kvalitet donošenja javnih odluka i odlučivanja povećanjem stručnog doprinosa civilnog društva o konkretnim pitanjima politika koja se odnose na izgradnju institucija, vladavinu prava i javnu upravu
Podsticanje aktivnijeg učešća građana u javnim debatama kroz pružanje dostupnih informacija o glavnim pitanjima politika i jačanje sposobnosti građana da pozivaju institucije na odgovornost.
Podsticanje administrativnih proceduralnih reformi kao načina poboljšanja poverenja javnosti i odnosa prema institucijama (lokalnim i centralnim).

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) moderira dijalog posredovanja između lidera vlade i opozicije na Kosovu od marta 2016. BPRG je postala prva i jedina lokalna organizacija koja je uspela da dovede više političko rukovodstvo pet ključnih parlamentarnih stranaka na pregovarački sto. Kao nezavisni i nepristrasni tink tenk, BPRG je uspeo da s uspehom usmerava politički razvoj ka stabilnosti i demokratskijem pristupu.

Svrha ovog projekta je:

 • Uključivanje manjina u procesu negovanja kulture dijaloga koja jača političku stabilnost i demokratska načela;
 • Uključivanje parlamentarnih grupa i kluba poslanica u izgradnju konsenzusa o ključnim političkim pitanjima; postizanje konsenzusa o ključnim reformama u EU integraciji;
 • Jačanje uloge mladih u politici i doprinos novom talasu promena unutar političkih stranaka.

Projekat se sastoji od sveobuhvatne kampanje komunikacije u cilju povećanja građanske svesti o posledicama ekstremizma i verskog radikalizma na Kosovu. Glavne aktivnosti (tj. FDG, otvorene debate) su locirane u opštinama Uroševac, Vučitrn i Glogovac, odakle se je veliki broj boraca pridružio borbi za džihad u Siriji i Iraku.

Ciljevi projekta:

Uticaj na radnje/ponašanja: Ohrabriti ciljanu publiku da traži više informacija o posledicama ekstremizma i verskog radikalizma i proaktivno preduzme preventivne mere za sprečavanje ekstremizma u saradnji sa relevantnim institucijama i partnerima.

Uticaj na društvene norme: Promovisanje prevencije i prijavljivanje radikalizacije među našom ciljanom javnošću, u svim fazama procesa regrutovanja. Ovo uključuje sprečavanje i prijavljivanje mesta regrutovanja, identifikovanje njihovih ciljeva, uverenja, načina ubeđivanja itd. Naša kampanja će takođe pokušati da utiče na socijalne norme kako bi naša ciljana publika razgovarala sa vršnjacima o velikim opasnostima direktnog uključivanja u terorističke aktivnosti.

Podizanje javne svesti i znanja o posledicama radikalizma i značaju suprotstavljanju VE ideologijama, kako rečima tako i u praksi. U bliskoj saradnji sa drugim timovima, „Podržite obećanje“ će javnosti pružiti priliku da nauči o ekstremizmu i verskom radikalizmu, kao i da iznese svoje brige i odgovori na relevantna pitanja na forumima posle kampanje, koje organizujemo.

BPRG će izraditi Strategiju zagovaranja kako bi pomogla u implementaciju 4-godišnjeg programa institucionalizacije i socijalne inkluzije potreba RAE zajednice. BPRG će služiti kao njihov glavni kanal za zagovaranje u unapređenju dijaloga sa centralnom vladom i donatorskom zajednicom.

Projekat rukovodi fondacija HEKS, a realizuju Terre des hommes, Delegacija na Kosovu i Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE) koji pokriva celu zemlju sa posebnim opštinama u zavisnosti od intervencije. Da bi se postigla uspešna institucionalizacija intervencija koje su se pokazale uspešnim u poboljšanju kvaliteta života RAE zajednica na Kosovu, realizatori su dobili podršku od Balkanske grupe za istraživanje politika (BPRG) u zagovaračkim naporima ka društvenoj inkluziji i integraciji RAE zajednica na Kosovu.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i životnih uslova RAE zajednica. To će se postići podsticanjem dijaloga o politikama, konsolidacijom, proširivanjem (skupljanjem) i institucionalizacijom intervencija koje su testirane i pokazale se uspešnim u prethodnoj fazi. Glavne oblasti intervencija projekta su dijalog o politikama, savetovanje o migracijama, zaštita dece, obrazovanje, obnova naselja/kuća, zapošljavanje i prihodi.

Ciljevi mandata

 1. Pružanje detaljnih povratnih informacija o planu institucionalizacije, koji su pripremili implementatori
 2. Olakšanje zagovaračke aktivnosti na visokom nivou u vezi s institucionalizacijom koje su preduzeli implementatori
 3. Podrška implementatorima u izradi strategije zagovaranja za sprovođenje plana institucionalizacije
 4. Pružanje tehničke ekspertizu implementatorima u vezi sa zagovaračkim aktivnostima na projektu

Projekat promoviše demokratsku konsolidaciju, saradnju, dijalog o reformi i na taj način okončava političku krizu kroz svoje diskusije o političkom dijalogu. Okrugli stolovi o dijalogu su aktivnost BPRG-a koja je uspešno pokrenuta u martu 2016. kao pilot koji je okupio visoke zvaničnike političkih partija na okruglom stolu usmerenom na pronalaženje izlaza iz krize.

Objektivi:

Opšti cilj projekta je rešavanje političke krize i sprečavanje nasilja, kao i napredak na kosovskoj agendi izgradnji države.

Pomažući razvijanju radnih odnosa među svim političkim strankama stvoriće se „normalnija“ radna atmosfera koja će doprineti vraćanju institucija u njihovu punu funkcionalnost, a posebno parlamenta.

Identifikujući teme i pitanja od zajedničkog interesa, projekat će dovesti do političkog sporazuma rukovođenog reformama koji će se pozabaviti glavnim tačkama spora uz istovremeno donošenje konkretnih reformi i političkih rešenja.

Projekat daje važan doprinos u sprečavanju državnog neuspeha koji već dve godine vreba na horizontu.

Ciljevi uključuju:

Stvaranje konsenzusa o ključnim političkim pitanjima za Kosovo (uključujući dijalog sa Srbijom)
Omogućavanje potpunog funkcionisanja institucija (uključujući povratak opozicionih stranaka u Parlament)
Razvoj kulture političkog dijaloga na Kosovu.

Projekat promoviše demokratsku konsolidaciju, saradnju, dijalog o reformi i na taj način okončava političku krizu kroz svoje diskusije o političkom dijalogu. Okrugli stolovi o dijalogu su aktivnost BPRG-a koja je uspešno pokrenuta u martu 2016. kao pilot koji je okupio visoke zvaničnike političkih partija na okruglom stolu usmerenom na pronalaženje izlaza iz krize. Grant je korišćen su za podršku dijaloga i diskusija koje su organizovane od marta do maja 2016.

Cilj:

Opšti cilj projekta je rešavanje političke krize i sprečavanje nasilja, kao i napredak na kosovskoj agendi izgradnji države.

Pomažući razvijanju radnih odnosa među svim političkim strankama stvoriće se „normalnija“ radna atmosfera koja će doprineti vraćanju institucija u njihovu punu funkcionalnost, a posebno parlamenta.

Identifikujući teme i pitanja od zajedničkog interesa, projekat će dovesti do političkog sporazuma rukovođenog reformama koji će se pozabaviti glavnim tačkama spora uz istovremeno donošenje konkretnih reformi i političkih rešenja.

Projekat daje važan doprinos u sprečavanju državnog neuspeha koji već dve godine vreba na horizontu.

Ciljevi uključuju:

Stvaranje konsenzusa o ključnim političkim pitanjima za Kosovo (uključujući dijalog sa Srbijom)
Omogućavanje potpunog funkcionisanja institucija (uključujući povratak opozicionih stranaka u Parlament)
Razvoj kulture političkog dijaloga na Kosovu.

Projekat ima za cilj da doprinese normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije kroz integraciju odgovarajućih manjina/zajednica i rešavanje njihovih interesa i potreba za boljim uslugama i radnim mestima. 

Prva komponenta, koja će se sprovesti na severu Kosova, usredsređena je na identifikovanje mehanizama i aktera koji bi podstakli blagovremenu integraciju lokalnih javnih preduzeća od vitalnog značaja za život Srba na severu. 

Druga komponenta, koja će se primeniti na jugu Srbije, usredsređena je na prepreke koje ometaju institucionalnu integraciju Albanaca i pitanja koja su ključna za unapređenje manjinskih prava. 

Prva komponenta se realizuje u saradnji sa Timom za društvena istraživanja (TDI) dok se druga sprovodi zajedno sa Centrom za zagovaranje i demokratski razvoj (CADD).

Ovaj dokument politika analizira stavove srpskog stanovništva na Kosovu prema Zajednici srpskih opština i formuliše preporuke o budućem funkcionisanju Zajednice. Praćenje medija na severu Kosova, intervjui sa ključnim zvaničnicima, a fokus grupe i istraživanje bili su glavni alati korišćeni za prikupljanje podataka. Istraživanje je projektovano u saradnji sa Timom za društvena istraživanja (TDI).

Cilj je da se javnosti širom Kosova predstavi mišljenje Srba o avgustovskom Sporazumu o zajednici srpskih opština. Kosovo i Srbija su se 25. avgusta 2015. dogovorili o principima/protokolu za osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, što je uključivalo četvoromesečni period za izradu statuta.

Objektivi:

Opšti cilj uključuje anketiranje Srba o (nivoima) prihvatanja Zajednice za njihove opštine

 1. Dubinska analiza stavova, razmišljanja i očekivanja Srba o novo dogovorenoj Zajednici srpskih opština, suočavajući se sa masovnim protivljenjem Albanaca
 2. Ocena i ocenjivanje uticaja burne političke krize u Prištini na srpsku zajednicu i njihovi stavovi o Zajednici/Asocijaciji i integraciji
 3. Učiniti da se srpski stavovi i njihova zabrinutost čuju u Prištini i postanu deo javnog diskursa i debata o prednostima i dobicima.

Projekat ima za cilj da podrži približavanje Kosova i Srbije pomažući kosovskim i srpskim liderima na svim nivoima da razumeju stavove jedni drugih, ciljeve i interese i kako njihove politike utiču na živote ljudi na terenu. Naš cilj je da podstaknemo integraciju srpske zajednice, koristeći našu jedinstvenu i široku mrežu kontakata na severu Kosova. Cilj nam je da pomognemo u konsolidaciji državnih institucija Kosova i vladavine prava.

Naš drugi cilj je da prenesemo zaostavštinu petnaest godina rada Krizne grupe na Kosovu, izgradnjom kapaciteta nacionalnih organizacija civilnog društva. Poput Krizne grupe, Balkanska grupa zapošljava istraživače i analitičare svih etničkih grupa jednako i izgradiće potpuno mešoviti tim visokokvalifikovanih i obučenih istraživača i analitičara politika. Balkanska grupa je jedini lokalni tink-tenk u kojem Albanci i Srbi rade zajedno, baveći se zajedničkim istraživanja, izradom izveštaja i angažovanjem u zagovaranju. Rad sa Balkanskom grupom će albanskim istraživačima pružiti iskustvo sa srpskom zajednicom na severu Kosova, a srpskim analitičarima iskustvo sa vladom u Prištini. Celo osoblje će proći obuku u istraživanju, analizi, izradi nacrta i veštinama zagovaranja prema najvišim međunarodnim standardima.

Naša ambicija je da uspostavimo vodeći multietnički tink-tenk na Kosovu. Nakon rada sa Balkanskom grupom, bivši zaposleni će biti u dobroj situaciji da zauzmu pozicije u civilnom društvu i vladi, prenoseći veštine i standarde koje su stekli. Naša mreža odnosa koja prevazilazi etničke podele će biti neprocenjiva prednost za alumni Balkanske grupe. Cilj je osnovati grupu albanskih i srpskih istraživača i analitičara iz Balkanske grupe za istraživanje politika, čije misli i ideje utiču na izradioce politika i međunarodne aktere, a koji su posvećeni izgradnji snažnog, stabilnog i naprednog društva na Kosovu i Zapadnom Balkanu.

Jačanje državnih institucija i mira na Kosovu; unapređenje kapaciteta Kosova da isporuči upravljanje, usluge i pristup ključnim ljudskim pravima, uključujući i u decentralizovanom kontekstu za manjine

Projekat ima za cilj da ispita, identifikuje i analizira prepreke i slabosti u dve široke oblasti, kao i da ponudi niz preporuka politika kako ih poboljšati:

Izgradnja države, jačanje državnih institucija, uključujući povećanje kvaliteta pružanja usluga i unapređenje prava građana. I identifikovati način za poboljšanje
Izgradnja mira, izgradnja institucionalnih i ljudskih kapaciteta, prvo istražiti efikasnost i korišćenje lokalne uprave od strane zajednica, posebno u srpskim oblastima. Istražiti uticaj primene Briselskog sporazuma na obične građane i načine osnažiti nove institucije.
Projekat ima za cilj da razvije praktične politike koje se bave načinima za poboljšanje. Cilj izveštaja je da proizvede ubedljive nalaze i preporuke koje će mobilizovati domaću i međunarodnu podršku za diskusiju o politikama i promenu politika.

Opšti cilj je identifikovati i ukloniti najizglednije prepreke ili slabosti u dva široka područja;

a) Efektivno korišćenje opštinske uprave od strane lokalnih zajednica, posebno manjina

b) Efektivan pristup ključnim pravima

Prvi specifični cilj je kroz istraživanje, terenski rad i kontakt s javnošću identifikovati načine na koje ljudi nastoje da ostvare svoja prava na samoupravu i svoja osnovna ljudska prava, a koji, zbog slabosti vlasti ili malverzacija, nisu u mogućnosti da to učine.

Drugi specifični cilj je izrada praktičnih politika koje se bave tim slabostima, oslanjajući se na iskustvo u regionu i najbolje prakse.

Treći specifični cilj je objavljivanje naših otkrića na sažet, ubedljiv način i mobilizacija domaće i međunarodne podrške za naše preporuke politika

Četvrti specifični cilj je mobilizacija analitičara i istraživača raznih nacionalnosti da promovišu te nalaze i preporuke preko;

a) prilagođavanje programa za podršku lokalne samouprave na severu

b) Uz podršku Balkanske grupe, albanski i srpski istraživači se zajedno uključuju u nadgledanje tih politika i unapređivanje – i pridobijanje drugih projekata – nadgledanja vladinih politika u cilju unapređenja tih ključnih prava i poveća efikasnost lokalne samouprave.

Projekat je izrađen kao odgovor na loše izbore na severu Kosova u 2013. Aktivnosti projekta uključivale su intervjue sa kosovskim rukovodstvom, gradonačelnicima, pripadnicima srpskih enklava u opštinama u kojima su Albanci većina, fokus grupe sa, između ostalih, studentima, doktorima i predstavnicima OD-a. Rezultat je izveštaj u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova.

Objektivi:

Cilj projekta je pisanje izveštaja u kome su izložena politička rešenja za unapređenje integracije Srba na severu Kosova. 

Prvi cilj naših preporuka je promena politika. Naš drugi cilj je razjasniti političku debatu i odrediti agendu.

Balkanska grupa će intervjuisati sve kosovske lidere, uključujući vladine zvaničnike, gradonačelnike, zamenike gradonačelnika za zajednice, predstavnike zajednica, lokalne lidere i izabrane skupštinske odbornike u deset opština sa srpskom većinom. Takođe će biti intervjuisani stanovnici srpskih enklava u opštinama sa albanskom većinom: Peć, Istok, Prizren, Orahova, Gnjilane. Ostali intervjui uključuju nastavni i rukovodstveni kadar sa Univerziteta Severna Mitrovica, fokus grupe će se sastojati od studenata, lekara, osoblja medicinskog centra u Gračanici i organizacija civilnog društva. Takođe će biti uključena i Vlada Srbije i međunarodni akteri: DUPLEKS, ambasade, UNMIK i UN DP, KFOR, USADI i drugi.

Objavljen u martu 2015, ovaj izveštaj o politici daje putokaz za integraciju srpske zajednice na Kosovu. Pokriva različita pitanja koja su ključna za integraciju kosovskih Srba u kosovsku jurisdikciju, od lokalnih do centralnih institucija, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja. U istom se govori o preprekama za integraciju Srba i istražuju mogućnosti kako ih najbolje prevazići na način koji jača kosovske institucije i prava manjinskih grupa.

Objektivi

Cilj projekta je da se Beogradu, Prištini i zainteresovanim međunarodnim akterima pruži dobro shvatanje stavova i opcija stanovništva i rukovodstva na severu Kosova, kao i razviju politike za severno Kosovo koje mogu obezbediti lokalnu podršku i prihvatanje u kontekstu Briselskog sporazuma.

Drugi cilj je istražiti kako sprovođenje na terenu može pomoći u prevazilaženju preostalih razlika između Beograda i Prištine.

Ključna pitanja se odnose na civilno sprovođenje Sporazuma: opštinska uprava, uspostavljanje regionalne uprave („Zajednica/Asocijacija“), izbori, policija i pravosuđe. Prebacivanje policije u nadležnost Kosova trebalo bi da prođe glatko, ali izgradnja kapaciteta i poverenje i podrška zajednice predstavljaju izazovne ciljeve. Zatvaranje srpskog suda u Zvekanu je lako, ali kosovski sud u Severnoj Mitrovici ne može raditi bez lokalnog prihvatanja, kao što su pokazale nedavne barikade (koje su prisilile sud da otkaže saslušanja). Daleko najveći izazov će biti na ustanovljavanju načina na koji će se ovim regionom upravljati u praksi i obavljanju radnji koje su neophodne da se osigura značajno učešće na izborima i iz njih proistekle institucije.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More