Subjektet politike miratuan Deklaratën për kodin e mirësjelljes: