Ftesë për aplikim në programin ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” 2021

06 Maj 2021 -Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjëve aktiv në parti...

06 Maj 2021
Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Ftesë për aplikim në programin ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë” 2021

06 Maj 2021 -Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjëve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat...

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët