Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Grupi për Ballkan publikoi raportin "Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor". Ky raport paraqet një analizë të agjendave më të debatuara...

30 Mar 2021
Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët