Ekonomia

Kosova nuk ka bërë progres në ekonomi në vitin 2021.

Në tërësi nuk është raportuar progres në ekonomi, gjithashtu progres i pamjaftueshëm është bërë edhe në punësim dhe sigurinë në punë. Nuk është shënuar progres në mjedisin e biznesit, investimeve, stabilitetit makroekonomik, kapitalit njerëzor dhe kornizës ligjore. Disa nga sfidat e pranishme në këtë dimension janë bilanci negativ tregtar, një hendek i konsiderueshëm midis bizneseve të sapo regjistruara dhe atyre të mbyllura/shuara, një sektor i madh i ekonomisë informale, investime të pamjaftueshme të huaja direkte dhe niveli i lartë i papunësisë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: