Ekonomia

Kosova nuk ka bërë progres në ekonomi në vitin 2021.

Në tërësi nuk është raportuar progres në ekonomi, gjithashtu progres i pamjaftueshëm është bërë edhe në punësim dhe sigurinë në punë. Nuk është shënuar progres në mjedisin e biznesit, investimeve, stabilitetit makroekonomik, kapitalit njerëzor dhe kornizës ligjore. Disa nga sfidat e pranishme në këtë dimension janë bilanci negativ tregtar, një hendek i konsiderueshëm midis bizneseve të sapo regjistruara dhe atyre të mbyllura/shuara, një sektor i madh i ekonomisë informale, investime të pamjaftueshme të huaja direkte dhe niveli i lartë i papunësisë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More