Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Ballkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit dhe politikëbërjes gjithpërfshirëse. Grupi për Ballkan ofron analizë të politikave dhe avokon për të promovuar institucione publike efikase dhe transparente, duke rritur mjetet e mbikëqyrjes dhe efikasitetin e Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritar në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More