Mapiranje tekućih programa i akcija u oblasti socijalne inkluzije RAE i institucionalizacije na Kosovu

Novembar 2016. Deo projekta zagovaranja za institucionalizaciju prava na obrazovanje RAE, Balkanska grupa je istraživala sve sadašnje i tekuće programe i projekte, i razvila kartu za mapiranje svih aktera, partnera, kreatora politike, donatora i implementatora u oblasti socijalnog uključivanja – inkluzije RAE i institucionalizacije centara za obrazovanje. Vidi mapu tekućih programa i akcija u oblasti socijalne inkluzije RAE i institucionalizacije na Kosovu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: