Hartimi i programeve dhe veprimeve në fushën e përfshirjes sociale dhe institucionalizimin e komunitetit RAE në Kosovë

Nëntor 2016 – Si pjesë e projektit të Avokimit për institucionalizimin e të drejtave në arsim për komunitetin RAE, Grupi për Ballkan i ka hulumtuar të gjitha programet dhe projektet e tanishme dhe në hartim e sipër dhe ka hartuar një tabelë ku janë paraqitur të gjithë aktorët, partnerët, hartuesit e politikave, donatorët dhe zbatuesit në fushën e përfshirjes sociale dhe të institucionalizimit të qendrave arsimore për komunitetin RAE. Shih hartën e programeve dhe veprimeve në zhvillim e sipër në fushën e përfshirjes sociale dhe të institucionalizimit të komunitetit RAE në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More