Zagovaranje na visokom nivou za uključivanje RAE i institucionalizacija njihovih prava

BPRG će izraditi Strategiju zagovaranja kako bi pomogla u implementaciju 4-godišnjeg programa institucionalizacije i socijalne inkluzije potreba RAE zajednice. BPRG će služiti kao njihov glavni kanal za zagovaranje u unapređenju dijaloga sa centralnom vladom i donatorskom zajednicom. Projekat rukovodi fondacija HEKS, a realizuju Terre des hommes, Delegacija na Kosovu i Glas Roma, Aškalija i Egipćana […]