Zagovaranje na visokom nivou za uključivanje RAE i institucionalizacija njihovih prava

BPRG će izraditi Strategiju zagovaranja kako bi pomogla u implementaciju 4-godišnjeg programa institucionalizacije i socijalne inkluzije potreba RAE zajednice. BPRG će služiti kao njihov glavni kanal za zagovaranje u unapređenju dijaloga sa centralnom vladom i donatorskom zajednicom.

Projekat rukovodi fondacija HEKS, a realizuju Terre des hommes, Delegacija na Kosovu i Glas Roma, Aškalija i Egipćana (VoRAE) koji pokriva celu zemlju sa posebnim opštinama u zavisnosti od intervencije. Da bi se postigla uspešna institucionalizacija intervencija koje su se pokazale uspešnim u poboljšanju kvaliteta života RAE zajednica na Kosovu, realizatori su dobili podršku od Balkanske grupe za istraživanje politika (BPRG) u zagovaračkim naporima ka društvenoj inkluziji i integraciji RAE zajednica na Kosovu.

Opšti cilj projekta je poboljšanje socijalne inkluzije i životnih uslova RAE zajednica. To će se postići podsticanjem dijaloga o politikama, konsolidacijom, proširivanjem (skupljanjem) i institucionalizacijom intervencija koje su testirane i pokazale se uspešnim u prethodnoj fazi. Glavne oblasti intervencija projekta su dijalog o politikama, savetovanje o migracijama, zaštita dece, obrazovanje, obnova naselja/kuća, zapošljavanje i prihodi.

Ciljevi mandata

  1. Pružanje detaljnih povratnih informacija o planu institucionalizacije, koji su pripremili implementatori
  2. Olakšanje zagovaračke aktivnosti na visokom nivou u vezi s institucionalizacijom koje su preduzeli implementatori
  3. Podrška implementatorima u izradi strategije zagovaranja za sprovođenje plana institucionalizacije
  4. Pružanje tehničke ekspertizu implementatorima u vezi sa zagovaračkim aktivnostima na projektuQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More