Sundimi i ligjit

Kosova nuk ka bërë progres të mjaftueshëm në fushën e sundimin e ligjit në vitin 2021. Në mesin e indikatorëve, progresi në gjyqësor është më i dukshëm, i ndjekur nga lufta kundër korrupsionit dhe lufta kundër krimit të organizuar.

Institucionet e Kosovës kanë arritur progres shumë të mirë në kornizën ligjore që rregullon gjyqësorin, progres të mirë në llogaridhënie, një lloj progresi në efikasitet dhe efektivitet, dhe progres të pamjaftueshëm në transparencë, qasje në drejtësi, administrim të drejtësisë si dhe në pavarësi dhe paanshmëri. Një lloj progresi vërehet në luftën kundër korrupsionit konkretisht në konfiskimin e pasurisë dhe kornizën ligjore. Progres i pamjaftueshëm në perceptimin publik mbi korrupsionin e parandalimin e tij si dhe nuk është shënuar progres në masat kundër korrupsionit të nivelit të lartë. Gjithashtu, është arritur progres i mirë në luftën kundër krimit të organizuar, specifikisht në masat kundër trafikimit të personave. Progres i pamjaftueshëm është bërë në masat kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm dhe kornizës ligjore. Ndërsa, nuk është  shënuar progres në luftën kundër drogës/narkotikëve dhe pastrimit të parave.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More