Të Drejtat e Njeriut edhe Liritë Themelore

Kosova nuk ka bërë progres në të drejtat e njeriut dhe liritë themelore në vitin 2021.

Progresi në të drejtat civile dhe politike si dhe të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore është i pamjaftueshëm, ndërsa, nuk ka progres sa i përket kornizës ligjore. Është raportuar progres i mirë në të drejtat civile dhe politike, veçanërisht në lidhje me përfaqësimin e grave në nivel qendror, një lloj progresi është shënuar sa i përket të drejtave të fëmijëve pas fillimit të zbatimi të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijës, ndërsa nuk është bërë progres në lirinë e shprehjes, lirinë fetare dhe lirinë e asociimit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More