Zhvillimi i Qëndrueshëm

Të gjeturat tregojnë se Kosova nuk ka bërë progres në zhvillimin e qëndrueshëm në vitin 2021.

Sipas të dhënave, progres i pamjaftueshëm është shënuar në mjedisin ndërsa, nuk është bërë aspak progres në energji. Progres i pamjaftueshëm është shënuar në energji konktretisht në fushën e energjisë së ripërtëritshme dhe efiçencës së energjisë. Ndërsa, nuk ka progres në furnizim me energji dhe kornizën ligjore. Progres i pamjaftueshëm është shënuar në cilësinë e ajrit dhe menaxhimin e mbeturinave, ndërsa nuk ka progres sa i përket menaxhimit të ujit dhe të tokës si dhe kornizës ligjore.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More