Fokus Grupi në Ferizaj – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

14 nëntor 2016 – Sot, Grupi për Ballkan mbajti një takim me një tjetër fokus grup, me të rinjtë e moshës 18-35 vjeç, në Ferizaj. Qëllimi ishte të rritej ndërgjegjësimi dhe njohuria midis të rinjve për pasojat e radikalizmit dhe rëndësinë e kundërshtimit të ideologjive të dhunshme ekstremiste, me fjalë dhe në praktikë. Diskutimet pasqyruan vullnetin e kufizuar të pjesëmarrësve për të folur për problemet e tyre personale me njerëz jashtë familjeve të tyre. Qëndrimi i grupit është se shoqëria po kapet e papërgatitur për t’u ballafaquar me ekstremizmin. Ata deklarojnë se shoqëria e ka të vështirë ta bëjë dallimin mes ekstremizmit dhe radikalizimit, që, sipas mendimit të tyre, shpesh përdoret në kontekst të gabuar. Diskutimet shtjelluan ekstremizmin në kontekstin e përkufizimit si shprehje dhe si akt. Mesazhet e zakonshme të këtij grupi të synuar janë: “Unë ndihmoj komunitetin përmes edukimit, e jo përmes ekstremizmit!” dhe “Ekstremizmi nuk është në traditën tonë!”Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More