Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Konkurs për ese

Grupi për Ballkan shpallë konkurs për esetë më të mira ! Esetë duhet të përkojnë me tematikë mbi rëndësinë...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë “Të Rinjtë në Politikë 2020”

20-23 nëntor 2020 – Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë...

Tryezë diskutimi: Reforma e Administratës Publike: Shtytja e Saj Përpara

29 Tetor 2020 – Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Zyrën e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, organizuan tryezën:...

Kosova: Trendet e Migrimit Kërkojnë Një Qasje të Re Strategjike

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit “Kosova: Trendet e Migracionit Kërkojnë Një Qasje të Re të...

Grupi për Ballkan filloi programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë” 2020

18-20 Shtator – Grupi për Ballkan organizoi edicionin e dytë të programit të trajnimit “Të rinjtë në Politikë”. Njëzet...

Reforma e Administratës Publike: Një Përpjekje e Vazhdueshme

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Një Përpjekje e Vazhdueshme” ofron një...

Gratë në Politikë II: Politikëbërja e përgjegjshme gjinore në nivelin lokal dhe qendror

Artikulli i ri për Gratë në Politikë II ofron një analizë të thelluar mbi domosdoshmërinë e integrimit gjinor si...

Ftesë për aplikim në programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë”

Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në...

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i performancës kërkon rishikimin e rregullores së punës

14 prill 2020 – Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet...