Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë...

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2022

Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve...

Grupi për Ballkan mbajti webinarin “Sundimi i ligjit: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën”

15 qershor 2022 Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022

24 – 28 maj 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë:...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e parë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022

17 – 20 maj 2022 Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë:...

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2022

Programi Ekzekutiv Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi, synon të trajnojë...

Grupi për Ballkan mbajti webinarin e tretë me Rrjetin Alumni

05 prill 2022 Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë...

Grupi për Ballkan mbajti webinarin e dytë me Rrjetin Alumni

Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë “Integrimi Evropian” me...

Grupi për Ballkan ka nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi me Komunën e Prishtinës

15 Mars 2022 Ambasadori Norvegjez Jens Erik Grøndahl, Kryetari i Komunës së Prishtinës Përparim Rama dhe Drejtori Ekzekutiv i...