Qeverisja Gjithëpërfshirëse dhe Llogaridhënëse

Grupi për Ballkan mbështet reformat dhe ndryshimin e politikave, të cilat favorizojnë qeverisjen e mirë, transparente e të përgjegjëshme, si dhe sundimin e ligjit. Për këtë qëllim, Grupi për Balkan në fokus ka punën me institucionet publike dhe partitë politike, në mënyrë që ato të përvetësojnë një kulturë të dialogut, konsensusit, politikëbërjes gjithpërfshirëse dhe reformave. BPRG i mbështetë iniciativat e ndryshme për Reformën e Administratës Publike (RAP); promovon institucione publike efikase dhe transparente; rritjen e mbikëqyrjes së institucioneve publike dhe të efektshmërisë së Kuvendit. Nëpërmjet përfshirjes së shtetit dhe partnerëve joqeveritarë në programet dhe aktivitetet e saj, Grupi për Ballkan synon fuqizimin e përpjekjeve vendore për rritjen e llogaridhënies, si dhe të llogaridhënjes së institucioneve publike.

Tryezë diskutimi Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor

15 dhjetor 2022 Grupi për Ballkan mbajti tryezën me temë Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor,...

Grupi për Ballkan organizoi Konferencën e Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”

18 tetor 2022 Grupi për Ballkan organizoi Konferencën Vjetore “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”, me pjesëmarrës...

Gjykata Komerciale e Kosovës

Grupi për Ballkan, në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Kosovës, financuar nga Ambasada Norvegjeze në Prishtinë ka lansuar...

Grupi për Ballkan organizoi vizita studimore për “Të rinjtë në politikë”

Si pjesë e Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë”, Grupi për Ballkan organizoi vizitë studimore në institucionet e Republikës...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në politikë” 2022

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e tretë të Programit Ekzekutiv “Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” 2022....

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë...

Ftesë për aplikim në Programin Ekzekutiv “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2022

Programi ekzekutiv “Të rinjtë në politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike” synon të trajnojë dhe ngritë kapacitetet e të rinjve...

Grupi për Ballkan mbajti webinarin “Sundimi i ligjit: Sfidat dhe Mundësitë për Kosovën”

15 qershor 2022 Në kuadër të Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë” Grupi për Ballkan organizoi webinar me temë...

Grupi për Zhvillim Ekonomik i Rrjetit Alumni “Të rinjtë në politikë” realizuan projektin

30 maj 2022 Grupi për Zhvillim Ekonomik i Rrjetit Alumni “Të rinjtë në politikë” realizuan projektin e tyre, informimin...