Grupi për Ballkan paraqiti Raportin e Progresit për Agjendën për Reforma Evropiane