Raporte dhe Analiza të politikave

Analizë e Politikave

Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri. Kjo analizë ofron një hulumtim të problemeve që përcjellin funksionimin e tij dhe po ashtu rekomandon ndryshimet ligjore...

Analizë e Politikave

Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri. Kjo analizë ofron një hulumtim të problemeve që përcjellin funksionimin e tij dhe po ashtu rekomandon ndryshimet ligjore...

Analizë e Politikave

DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve, e cila ofron një hulumtim të këtyre arranzhimeve dhe një qasje të re e...

Analizë e Politikave

DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave DIALOGU KOSOVË-SERBI: Implementimi i Lirisë së Lëvizjes dhe Menaxhimit të Integruar të Kufirit për dobinë e qytetarëve, e cila ofron një hulumtim të këtyre arranzhimeve dhe një qasje të re e...

Raport Politik

Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive, ofron një udhëzim të detajuar për institucionet qeveritare të Kosovës, duke i paraqitur atyre një pasqyrë...

Raport Politik

Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive, ofron një udhëzim të detajuar për institucionet qeveritare të Kosovës, duke i paraqitur atyre një pasqyrë...

Raport Politik

Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan “Kosova në nismat rajonale: korniza dhe koordinimi institucional” ofron një analizë të detajuar të sfidave të Kosovës për të përfaqësuar veten dhe për të marrë pjesë në organizatat dhe iniciativat...

Raport Politik

Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan “Kosova në nismat rajonale: korniza dhe koordinimi institucional” ofron një analizë të detajuar të sfidave të Kosovës për të përfaqësuar veten dhe për të marrë pjesë në organizatat dhe iniciativat...

Raport Politik

Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë Politike dhe Juridike

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë politike dhe juridike, ofron një analizë të detajuar mbi sfidat e Kosovës në CEFTA. Në mënyrë paradoksale, UNMIK-u ende përfaqëson...

Raport Politik

Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë Politike dhe Juridike

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë politike dhe juridike, ofron një analizë të detajuar mbi sfidat e Kosovës në CEFTA. Në mënyrë paradoksale, UNMIK-u ende përfaqëson...

Artikull Politik

Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në Varësi të Përkufizimit “Shkelje e Rëndë” e Kushtetutës

Artikulli i ri i Grupit për Ballkan “Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në varësi të përkufizimit “shkelje e rëndë” e Kushtetutës”, përshkruan dhe analizon skenarët e mundshëm pas shkarkimit të Presidentit Ilir Meta nga Kuvendi i Shqipërisë më 9 qershor...

Artikull Politik

Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në Varësi të Përkufizimit “Shkelje e Rëndë” e Kushtetutës

Artikulli i ri i Grupit për Ballkan “Shqipëri: Shkarkimi i Presidentit, në varësi të përkufizimit “shkelje e rëndë” e Kushtetutës”, përshkruan dhe analizon skenarët e mundshëm pas shkarkimit të Presidentit Ilir Meta nga Kuvendi i Shqipërisë më 9 qershor...

Artikull Politik

Gratë në Politikë III – Përfaqësimi Gjinor në Nivel Lokal

19 mars 2021 Artikulli i fundit Gratë në Politikë, prezanton të dhëna mbi përfaqësimin e grave në institucione lokale dhe ndërmarrjet publike. Përpos hendekut gjinor në nivelin qendror në politikë dhe qeverisje,  evident ështe edhe nën–përfaqësimi i grave në nivel...

Artikull Politik

Gratë në Politikë III – Përfaqësimi Gjinor në Nivel Lokal

19 mars 2021 Artikulli i fundit Gratë në Politikë, prezanton të dhëna mbi përfaqësimin e grave në institucione lokale dhe ndërmarrjet publike. Përpos hendekut gjinor në nivelin qendror në politikë dhe qeverisje,  evident ështe edhe nën–përfaqësimi i grave në nivel...

Analizë e Politikave

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor” paraqet një analizë krahasuese të Zonës Ekonomike Rajonale, të ashtuquajturit “mini-Shengen” dhe Tregut të Përbashkët Rajonal. Shumë iniciativa rajonale janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve të...

Analizë e Politikave

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor” paraqet një analizë krahasuese të Zonës Ekonomike Rajonale, të ashtuquajturit “mini-Shengen” dhe Tregut të Përbashkët Rajonal. Shumë iniciativa rajonale janë ndërtuar në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve të...