Raporte dhe Analiza të politikave

Analizë e Politikave

Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re

Raporti, Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re, paraqet priorietet kryesore me të cilat qeveria e re duhet të merret duke i trajtuar ato në mënyrë sektoriale. Raporti i shtjellon reformat e nevojshme në qështjet si madhësia dhe struktura...

Analizë e Politikave

Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re

Raporti, Kosova 2020: Agjenda Sfiduese për Qeverinë e Re, paraqet priorietet kryesore me të cilat qeveria e re duhet të merret duke i trajtuar ato në mënyrë sektoriale. Raporti i shtjellon reformat e nevojshme në qështjet si madhësia dhe struktura...

Artikull Politik

Kosova 2019: Shmangia e Krizës Paszgjedhore – Rrugëtimi nga Certifikimi deri tek Inaugurimi

Artikulli më i ri i Grupit për Ballkan i titulluar “Kosova 2019: Shmangia e krizës paszgjedhore – Rrugëtimi nga certifikimi deri tek inaugurimi”, përshkruan procedurën dhe veprimet ligjore që duhet të ndërmirren nga dita e certifikimit deri te votimi...

Artikull Politik

Kosova 2019: Shmangia e Krizës Paszgjedhore – Rrugëtimi nga Certifikimi deri tek Inaugurimi

Artikulli më i ri i Grupit për Ballkan i titulluar “Kosova 2019: Shmangia e krizës paszgjedhore – Rrugëtimi nga certifikimi deri tek inaugurimi”, përshkruan procedurën dhe veprimet ligjore që duhet të ndërmirren nga dita e certifikimit deri te votimi...

Analizë e Politikave

Një Dekadë pas EULEX-it: Qasje e re për ta Përmirësuar Sundimin e Ligjit në Kosovë

Raporti i ri Grupit për Ballkan shqyrton trashëgiminë e EULEX-it, misionit më të madh civil ndonjëherë të lansuar nga Politika e Përbashkët e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Mbrojtje. Për më tepër, ai analizon gjendjen aktuale të sundimit të...

Analizë e Politikave

Një Dekadë pas EULEX-it: Qasje e re për ta Përmirësuar Sundimin e Ligjit në Kosovë

Raporti i ri Grupit për Ballkan shqyrton trashëgiminë e EULEX-it, misionit më të madh civil ndonjëherë të lansuar nga Politika e Përbashkët e Bashkimit Evropian për Siguri dhe Mbrojtje. Për më tepër, ai analizon gjendjen aktuale të sundimit të...

Analizë e Politikave

Gjyqësori i Keq-Administruar i Kosovës

Raporti i ri i Grupit për Ballkan mbi sundimin e ligjit në Kosovë tregon për një gjyqësor të paorganizuar dhe mospërfillës ndaj reformave. Ky raport ofron një përmbledhje të funksionimit të sundimit të ligjit në Kosovë dhe më pas...

Analizë e Politikave

Gjyqësori i Keq-Administruar i Kosovës

Raporti i ri i Grupit për Ballkan mbi sundimin e ligjit në Kosovë tregon për një gjyqësor të paorganizuar dhe mospërfillës ndaj reformave. Ky raport ofron një përmbledhje të funksionimit të sundimit të ligjit në Kosovë dhe më pas...

Artikull Politik

Dështimi i Gjyqësorit të Kosovës në Komunikim me Publikun

Qytetarëve të Kosovës vazhdimisht u është mohuar qasja dhe informacioni i duhur lidhur me funksionimin e gjyqësorit. Ky artikull shqyrton idealet e transparencës në komunikimin me publikun kontekstin e Kosovës dhe ofron rekomandime të qëndrueshme në këtë drejtim.

Artikull Politik

Dështimi i Gjyqësorit të Kosovës në Komunikim me Publikun

Qytetarëve të Kosovës vazhdimisht u është mohuar qasja dhe informacioni i duhur lidhur me funksionimin e gjyqësorit. Ky artikull shqyrton idealet e transparencës në komunikimin me publikun kontekstin e Kosovës dhe ofron rekomandime të qëndrueshme në këtë drejtim.

Manual për gazetarët

Monitorimi i Proceseve Penale

Ky manual ofron njohuri të zgjeruara dhe një metodologj për gazetarët e rajonit i cili ka për qëllim të iu ndihmojë në realizimin e rolit të tyre vëzhgues dhe raportues në fushën e Sundimit të Ligjit. Kuptimi i drejtë...

Manual për gazetarët

Monitorimi i Proceseve Penale

Ky manual ofron njohuri të zgjeruara dhe një metodologj për gazetarët e rajonit i cili ka për qëllim të iu ndihmojë në realizimin e rolit të tyre vëzhgues dhe raportues në fushën e Sundimit të Ligjit. Kuptimi i drejtë...

Doracak

Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimi Efektiv

Ky publikim i dedikohet anëtarëve dhe zyrtarëve të Odës së Avokatëve i cili synon të iu ndihmojë atyre për të zhvilluar mënyrat e informimit dhe marrëdhëniet me mediat në mënyrë që të informojnë publikun më drejtë. Doracaku ofron udhëzime...

Doracak

Marrëdhëniet me Publikun dhe Komunikimi Efektiv

Ky publikim i dedikohet anëtarëve dhe zyrtarëve të Odës së Avokatëve i cili synon të iu ndihmojë atyre për të zhvilluar mënyrat e informimit dhe marrëdhëniet me mediat në mënyrë që të informojnë publikun më drejtë. Doracaku ofron udhëzime...

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...

Policy Briefing

Ten Years after EULEX – Key Principles for Future EU Flagship Initiatives on the Rule of Law

The EU’s ‘credible enlargement perspective for and enhanced EU enlargement with the Western Balkans,’ foresees the launch of new flagship initiatives to strengthen the rule of law in Kosovo. Planning for the proposals is still at an early stage, but the...