Agjenda e Reformave Evropiane për Kosovë: Sfidat e këtij plani të mirë

11 nëntor 2016 – Në përvjetorin e parë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova dhe BE-ja filluan një dialog tjetër më 11 nëntor 2016, Agjenda për Reforma Evropiane (ERA). Dokumenti përmban 22 prioritete dhe 130 veprime në fushat e qeverisjes, sundimit të ligjit, rritjes ekonomike, konkurrencës, arsimit dhe krijimit të vendeve të punës. Mundësitë janë të mëdha; nëse zbatohen plotësisht, këto veprime do ta mbështesin zbatimin e MSA-së, do ta përmirësojnë qeverisjen dhe mjedisin e biznesit, dhe do ta konsolidojnë shtetin. Nëse BE-ja dëshiron, reformat do ta shpijnë Kosovën në fazën e ardhshme të aderimit, duke siguruar statusin e vendit kandidat, për të cilën zyrtarët qeveritarë ngulin këmbë. Megjithatë, ka shumë pengesa. Plani i veprimit nuk përkon me programet e tjera të reformës që janë në vazhdim e sipër, planin e punës apo buxhetin e qeverisë. Një sfidë tjetër kyçe rrjedh nga pozicionet e ndryshme fillestare të qeverisë dhe BE-së. Të parët kërkojnë të shpërblehen për zbatimin e sqaruar në fillim. E fundit, e paaftë për ta bërë këtë premtim, këmbëngul se do ta përdorë angazhimin e Kosovës ndaj këtyre veprimeve për të avokuar në favor të statusit të kandidatit kur të vijë koha. Agjenda për Reforma Evropiane është një dialog i nivelit të lartë mes Kosovës e BE-së. Formalisht quhet Dialog i Nivelit të Lartë për Agjendën Evropiane. Nuk ka për qëllim ta zëvendësojë dialogun formal të Stabilizim Asociimit, rruga kryesore mes Kosovës dhe BE-së. Megjithatë, ajo do t’i synojë fushat prioritare në kuadër të MSA-së dhe do ta përshpejtoj zbatimin, do t’i përmirësojë prioritetet e qeverisë, do ta kanalizojë financimin e BE-së dhe të institucioneve të tjera financiare ndërkombëtare (IFI) për reforma strukturore, do ta përmirësojë qeverisjen dhe do ta rrisë imazhin e Kosovës. Praktikisht, ERA synon fushat ku qeveria e Kosovës duhet të bëjë përmirësime të mëdha. Zbatimi kërkon angazhim, koordinim ndërinstitucional dhe konsensus politik. Dokumenti duhet të miratohet nga Qeveria dhe Kuvendi, dhe përfundimisht do të udhëzojë punën e Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane.

Lexoni më shumë: Agjenda për Reforma Evropiane: Sfidat e këtij plani të mirëQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More