Forumi Rajonal për Arsimim dhe Hulumtim në Rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të shteteve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE-ja (Shqipëria, Kosova dhe Serbia)

22 shkurt 2019 – Lëvizja Evropiane në Shqipëri (kryesues) në bashkëpunim me Grupin për Ballkan dhe Lëvizjen Evropiane në Novi Sad organizuan konferencën “Forumi Rajonal për Arsimim dhe Hulumtim në Rajonin e Ballkanit Perëndimor: Një vlerësim i përvojave të shteteve dhe performancës së tyre në programet e financuara nga BE-ja”, mbështetur nga Fondi për Ballkanin Perëndimor.

Të gjeturat e raportit u prezantuan nga Elda Zotaj nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri, Gresa Statovci, eksperte e kontraktuar nga Grupi për Ballkan, dhe Nikola Bozic nga Lëvizja Evropiane Novi Sad në Serbi.  Studimi vlerësoi kapacitetin e institucioneve post universitare në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi për të përvetësuar fondet e BE-së për programet arsimore, hulumtuese dhe shkencore. Përmes një qasje krahasuese, ky studim ka synuar që të ofroi një pasqyrë mbi gjendjen në fushën e arsimit dhe hulumtimit shkencor në Ballkanin Perëndimor.

Gresa Statovci prezantoi të gjeturat si dhe rekomandime kyçe në rastin e Kosovës. Të gjeturat tregojnë se hulumtimet shkencore në Kosovë financohen kryesisht nga Qeveria e Kosovës. Megjithëse Ligji Nr.04/L-135 për veprimtari kërkimore dhe shkencore parasheh që shpenzimet për kërkime shkencore të arrijnë të paktën 0.7% të shpenzimet të përgjithshme qeveritare, të cilat në realitet arrijnë vetëm 0.1%. Në bazë të gjetjeve sfidat kryesore të Universitetit të Prishtinës (UP) përfshijnë numrin e lartë të studentëve, infrastrukturën e dobët, mungesën e avancimit profesional dhe mungesën e literaturës.

Paneli i dytë i përbërë nga Robert Dumi nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri; Ingrid Jushi nga Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë e Shqipërisë; Lek Sokoli, Zëvendës Rektor i Universitetit të Durrësit; dhe Elona Karafili, Zëvendës Rektore në Universitetin Polis në Shqipëri, trajtuan sfidat kryesore lidhur me përvetësimin e fondeve të BE-së për hulumtim, arsim dhe zhvillim në Shqipëri. Diskutimet me përfaqësues nga universitetet publike dhe private u përqendruan në mundësitë e financimit të hulumtimit dhe rolin e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Shqipëri.

Konferenca u përmbyll me një punëtori me përfaqësues të akademisë, universiteteve  dhe hulumtues nga Shqipëria, Kosova dhe Serbia. Në këtë punëtori, pjesëmarrësit u njoftuan më detajisht rreth mundësive dhe programeve të financimit në nivelin rajonal dhe më gjerë, në veçanti për programet Horizon 2020, COST dhe Erasmus+. Po ashtu, përfituesit e granteve të këtyre programeve ndanë përvojat e tyre me pjesëmarrësit e tjerë. Në mënyrë të ngjashme, u prezantuan partneritetet dhe bashkëpunimet në mes institucioneve kërkimore dhe ekspertëve të rajonit si dhe u diskutua mbi iniciativat dhe partneritetet e përbashkëta në të ardhmen të cilat kanë për qëllim ndërveprimin dhe rrjetëzimin.

Kjo ngjarje mblodhi hulumtues si dhe përfaqësues nga institucionet shtetërore, universitetet, organizatat jo-qeveritare si dhe institutet hulumtuese nga Kosova, Shqipëria dhe Serbia.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More