Ftesë për Aplikim në programin e trajnimit “Të rinjtë në politikë”

5 qershor 2019 – Programi i trajnimit “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të gjitha subjekteve politike, ky program do të shërbejë si platformë për pajisjen e këtij grupi me njohuri në fushat specifike të përmendura që u hyjnë atyre në punë dhe i fuqizojnë brenda subjektit politik të cilit i përkasin. Pjesëmarrësit e përzgjedhur të cilët do të vijojnë trajnimin me rregull do të pajisen me çertifikatë të programit.

Ky trajnim është i paraparë për 25 pjesëmarrës.

Gjuha shqipe është gjuha e cila do të përdoret përgjatë trajnimit. Në rastet kur njëri nga ligjëruesit apo folësit e ftuar nuk është shqip folës, atëherë Grupi për Ballkan do të ofroj përkthim simulant.

Pse ky trajnim?

 • Do të ngris kapacitetin e të rinjve nga partitë politike në tema si politikat publike në Kosovë, qeverisje e mirë, bashkëpunim rajonal etj;
 • Plan programi është përpiluar nga nevojat për të mësuar, të shfaqura nga të rinjtë e partive politike në gjashtë(6) fokus grupe të organizuara nga Grupi për Ballkan;
 • Temat kryesore do të ligjërohen nga profesorë të nivelit të lartë në RIT Kosova (AUK)
 • Do të ofrojë një platformë bashkëpunimi dhe komunikimi midis të rinjve nga partitë e ndryshme politike;
 • Pjesëmarrësit do të pajisen me certifikata të cilat do të prezantohen në fund të programit.

Kriteret e pranueshmërisë:

 • Të jeni anëtar aktiv i njërit nga forumet rinore politike në Kosovë;
 • Mosha 20-30 vjeçare;
 • Të jeni të paktën në vitin e dytë të studimeve në nivelin universitarë;
 • Të keni interes për tema lidhur me politikë;
 • Të jeni të lirë për dy vikende gjatë vitit për të vijuar trajnimin;
 • Të jeni bashkëpunues dhe të hapur të punoni me të rinjtë nga partitë e tjera politike;
 • Të jeni të përkushtuar të merrni pjesë në një vizitë vendore njëditore në njërin nga institucionet në muajin Shtator;

Shpenzimet e pjesëmarrjes:

Të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes do të mbulohen nga Grupi për Ballkan, duke përfshirë:

 • Shpenzimet e transportit nga vendi juaj i origjinës deri në sallën e trajnimit;
 • Ushqimi dhe pijet gjatë trajnimit;
 • Për pjesëmarrësit jashtë Prishtinës, ne do mbulojmë shpenzimet e akomodimit;
 • Materialet për trajnim;
 • Transport, ushqim dhe pije për vizitë lokale.

Për pyetje shtesë, na kontaktoni në: [email protected]

Për të aplikuar, klikoni këtuDita e fundit për dorëzim të aplikimit është 14 Qershor 2019.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More