Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje

11 shkurt 2019 – Me qëllim të forcimit të demokracisë së Kosovës, artikulli i fundit nga Grupi për Ballkan “Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje” shqyrton pozitën e pafavorshme të grave dhe mungesën e përfaqësimit në politikë dhe institucione të vendit.

Ligji për Barazi Gjinore synon të garantojë përfaqësim të barabartë të të dy gjinive; megjithatë, situata në praktikë tregon një përfaqësim shumë të ulët të grave në organet vendimmarrëse. Artikulli identifikon aspektet që mirëmbajnë hendekun gjinor në Kosovë dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e barazisë gjinore në jetën politike dhe qeverisjen e vendit.

Nëse zbatohen, rekomandimet mund të përmirësojnë përfaqësimin e gruas dhe imazhin e të gjitha organeve qeverisëse; partitë politike, pushtetin lokal dhe qendror, legjislativin dhe presidencën.

Grupi për Balkan është i angazhuar të kontribuoj në ndërtimin e shtetit demokratik dhe kohezionit të fuqishëm social, si dhe të vazhdoj të avokoj për reforma nga të cilat përfiton e gjithë shoqëria.

Lexoni artikullin këtu: https://bit.ly/2Dbm04JQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More