Agjenda për reforma Evropiane qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit – Përmbledhje

Kjo përmbledhje e shkurtër paraqet një pasqyrë, në grafik, të progresit në zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane, Shtylla e Parë, Qeverisja e mirë dhe Sundimi i ligjit. Kjo përmbledhje e klasifikon përparimin në secilin prej planeve të veprimit. Klikoni linkun për ta lexuar Pasqyrën e progresit në zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane: Qeverisja e mirë dhe Sundimi i ligjitQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: