Agjenda për reforma Evropiane qeverisja e mirë dhe sundimi i ligjit – Përmbledhje