Përfundimet e tryezës së dialogut politik “Fuqizimi i demokracisë: Përfshirja e grave në politikë dhe vendimmarrje”

27 Shkurt 2019 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën e rrumbullakët e quajtur “Përfshirja e Grave: Pabarazia e përfaqësimit gjinor në politikë dhe vendimmarrje”. Ngjarja u organizua për të diskutuar dhe përmirësuar përfshirjen e grave në politikë, institucione dhe vendimmarrje duke e përdorur si bazë artikullin e Grupit për Ballkan “Gratë në politikë: (Pa)Barazia gjinore në politikë dhe vendimmarrje”.

Konkludimet e kësaj tryeze të miratuara më koncensus u janë dërguar të gjitha institucioneve, qeverisë, Presidentit,  Kuvendit dhe deputeteve, të pavarura, Ombudspersoni, donatorëve, dhe organizatave ndërkombëtarë.

Lexo përfundimet e plota këtu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More