Balkanska grupa je organizovala drugi trening za mlade u politici

3 novembra 2019. – Balkanska grupa je organizovala drugi krug treninga, deo edukativnog programa za „Mlade u politici“. Ova obuka o novim oblastima politika i veštinama je organizovana kao nastavak prvog kruga obuke koji je održan u junu 2019. Prva grupa učesnika imala je jedinstvenu priliku da stekne dodatna znanja i veštine kroz nove module o dobrom upravljanju i vladavini prava, obrazovnoj politici, zdravstvu i socijalnoj politici i EU integraciji.

Pored toga, učesnicima je pružena ekspertiza i angažovani su u interaktivnim aktivnostima na razvoju veština o ciklusu politika, komunikaciji sa različitim grupacijama, konceptualizaciji i podnošenju načelnog dokumenta (policy brief), kao i simulaciji pregovara i dijaloga.

Kao deo cilja projekta Balkanska grupa je okupila članove omladinskih foruma sedam političkih stranaka iz poslednjeg saziva Skupštine Kosova (LDK, LVV, PSD, AKR, PDK, AAK i NISMA) kroz intenzivni višednevni program obuke sa interaktivnim predavanjima i grupnim radom. Na obuci je podstaknuta strukturisana rasprava uz stečeno akademsko i praktično znanje, istovremeno zahtevajući od učesnika da rade u raznolikim političkim grupama u cilju rešavanja pragmatičnih problema politika.

Studenti su se uključili u analitičke debate o pitanjima dobrog upravljanja i vladavine prava i obrazovnoj politici na Kosovu. Postavljajući temelje dobrog upravljanja i vladavine prava, u prvom modulu je od učesnika zahtevano da se angažuju sa suprotstavljenim definicijama jednakosti, diskriminacije i prava. Pored predavanja o ključnim principima o dobrom upravljanju i vladavini prava, i njihovoj kontekstualnoj vrednosti na Kosovu, mladi učesnici su bili u prilici da steknu pragmatično razumevanje donošenja odluka zasnovanog na dokazima kroz praktične primere ciklusa donošenja politika.

S druge strane, s obzirom da se aspekt obrazovanja često zanemaruje u dilemama politika na Kosovu, učesnici su takođe bili izloženi stanju u obrazovnoj politici u zemlji. Ispitivanjem političkog okvira na Kosovu, učesnici su obavešteni o glavnim trendovima povezanim sa razvojem obrazovnog sistema. Mladi učesnici su zatim iskoristili stečeno znanje u cilju zalaganja za promene u strukturi predškolskog, pred-univerzitetskog i univerzitetskog obrazovanja na Kosovu.

Polaznici su takođe upoznati sa ključnim pitanjima vezanim za zdravstvo i socijalnu politiku, a u posebnoj temi i o procesu EU integracija. U modulu zdravstvene politike učesnici su upoznati sa međunarodnim i domaćim standardima koji se odnose na zdravstvenu negu kroz analizu uporednih referentnih vrednosti koje je postavila Svetska zdravstvena organizacija (SZO). Kako bi se učesnicima omogućila praktičnija iskustva u vezi sa zdravstvenom politikom, obučeni su o osnovnim principima i pristupima kako bi mogli da izrade načelni dokument o politikama usmerenim na ispitivanje politika.

Na kraju, mladim učesnicima je predstavljen kompletan pregled EU integracija, a koji je orijentisan na proces. U modulu su ponuđena značajna empirijska istraživanja krovnih traktata EU, dinamike i odnosa ključnih EU institucija i Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSS). Nakon što su upoznati sa ključnim konceptima i mehanizmima procesa EU integracija, od učesnika je zatim traženo da svoja nova saznanja iskoriste u simuliranom dijalogu i pregovaračkoj aktivnosti.

Pored četiri detaljna modula, Balkanska grupa je pozvala i dva gostujuća predavača koji su mladim učesnicima predstavili bolje razumevanje praktičnih implikacija političkih pitanja o kojima su razgovarali.

U cilju pružanja uvida u odgovarajući tok dobrog upravljanja i reformi vladavine prava na Kosovu i njihovog statusa govorio je generalni sekretar Ministarstva pravde i bivši direktor Kancelarije za strateško planiranje u Kancelariji premijera, Qemajl Marmullakaj, govoreći o strateškim procesima koji su uticali na najnoviji napredak Kosova. G. Marmullakaj se je angažovao o kritičnoj diskusiji sa učesnicima u vezi s kontrolama i ravnotežom i podelom vlasti u odnosu na ključne institucije na Kosovu.

Kako bi studente izložio kritičnijim pogledima na njihove političke partije i njihov razvoj, dr Artan Mustafa, poznati profesor i ekspert za socijalnu politiku, je govorio o brojnim pitanjima. U gostujućem predavanju dr Mustafa je pokušao da polaznicima ponudi ukus političke dinamike socijalne politike i socijalne osnove političkog sukoba. Kroz empirijsku analizu dr Mustafe o ideološkom razvoju političkih partija na Kosovu i njihovom socijalnom utemeljenju, učesnici su podstaknuti da razviju kritičniji pogled na sopstvene političke stranke.

Program obuke „Mladi u politici“ deo je projekta od više stubova, „Unapređenje kosovskih institucija, demokratizacija i regionalna saradnja“. Programom obuke se nastoji da se mladim pojedincima i članovima političkih stranaka širom Kosova pruži šansa da razviju praktičan alat koji će im pomoći da prevaziđu neke od najkritičnijih prepreka u njihovom napredovanju u karijeri. Program obuke se sprovodi u saradnji sa Institutom za obuku i razvoj AUK-a

Projekat finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More