Sundimi i Ligjit

Sundimi i ligjit është një nga kriteret kyçe për përafrim dhe anëtarësim në BE dhe një nga parimet kryesore të qeverisjes në nivel global. Është një parakusht për mbrojtjen e të gjitha vlerave të tjera, përfshirë të drejtat themelore dhe demokracinë. Sundimi i ligjit është gjithashtu vendimtar për vetë funksionimin e BE-së si, zbatimin efektiv të ligjeve të BE-së, funksionimin e duhur të tregut të brendshëm, ruajtjen e një mjedisi miqësor ndaj investimeve dhe besimin reciprok tek palët. Për të vlerësuar progresin në këtë dimension, janë përdorur tre indikatorë:

  • Gjyqësori;
  • – Lufta kundër korrupsionit; dhe
  • – Lufta kundër krimit të organizuar.

Duke përdorur këta indikatorë, synohet të matet progresi në punën e institucioneve të së drejtës penale, si policia, gjykatat dhe prokuroria si dhe shkalla në të cilën legjislacioni kryesor që ka të bëjë me Sundimin e Ligjit është miratuar, ndryshuar dhe zbatuar.

Të gjeturat tregojnë se Kosova nuk ka bërë progres të mjaftueshëm në fushën e sundimin e ligjit në vitin 2021.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More