Krijimi i sinergjisë për fuqizimin e arsimit, studimeve dhe shkencës në Ballkanin Perëndimor

Nëpërmjet hulumtimit nga zyra dhe në terren, projekti synonte të kuptonte dhe lehtësonte ndërtimin e një ambienti më të favorshëm për hulumtim, shkollim, dhe inovim, me fokus të veçantë në ngritjen e kapaciteteve për absorbimin e mjeteve të BE-së për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Vlerësimi rajonal ndikoi drejtëpërsëdrejti në komunikim me institucionet relevante shtetëore, me […]