Fuqizimi i paqes dhe shtet-ndërtimit, dhe avancimi i agjendës evropiane

Projekti tre-vjeçar “Fuqizimi i paqes dhe shtet-ndërtimit, dhe avancimi i agjendës evropiane” synon të punoj me akterë që ndikojnë drejtpërdrejtnë ndryshime si shoqëria civile, qeveritë, partitë politike dhe media. Projekti synon të zhvilloj shtet-ndërtimin dhe agjendën evropiane, përmes ndërtimit të konsensusit, politikëbërjes gjithëpërfshirëse, kontributit të ekspertëve, rritjes së mbështetjes politike dhe shoqërore për paqen, edukimit […]

Barazia gjinore në Kosovë: Fuqizimi i grave dhe vajzave – “Një thirrje për ndryshim”

Përmes këtij projekti Grupi për Ballkan u mundëson të gjithë udhëheqësve, burrave dhe grave të zgjedhura, figurave të rëndësishme publike, ombudspersoni dhe personaliteteteve vendore dhe mbështetësit ndërkombëtarë të jenë një pjesë kryesore në fushatën e udhëhequr nga vendi për të promovuar ndryshimi i kuotës. Ky projekt lanson një nga fushatat më të mëdha në terren […]

Fuqizimi i Rolit të Grupit të Grave Deputete përmes bashkëpunimit Rajonal dhe me Media

Projekti ka qëllim fuqizimin shtesë të ndikimit të grave deputete dhe zgjerimin e ndikimit të tyre në të shtatë (7) rajonet e Kosovës. Aktivitetet e projektit synojnë krijimin e rrjetit të grave të minoriteteve në kuvendet komunale, me qëllim të zgjidhjes së çështjeve gjinore në nivelin lokal dhe atë qendror. Projekti do të përmirësojë përfaqësimin […]

Përparimi i institucioneve kosovare, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal

Projekti ka për qëllim avancimin e Agjendës së Kosovës drejt BE-së, nëpërmjet fuqizimit të intsitucioneve dhe bashkëpunimit rajonal, me pjesëmarrjen e të gjitha niveleve të shoqërisë. Projekti dyvjeçar ka në shënjestër një spektër të gjerë të palëve të interesuara që mund të ndikojnë në ndryshime, si shoqëria civile, qeveria, partitë politike dhe mediat. Aktivitetet nxisin […]

Fuqizimi i ndikimit të grupit kosovar të ekspertëve në politikbërje

Ky grant mbështet BPRG-në në fuqizimin e ndikimit që ka në Dialogun Politik, Forumin Politik dhe në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për sa i përket elementit të fundit, njëri prej synimeve kryesore të projektit është avancimi i bashkëpunimit ndërmjet OJQ-ve nga Kosova dhe atyre nga Serbia, dhe mobilizimi i përpjekjeve […]

Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga dialogu Kosovë-Serbia, i lehtësuar nga BE

I udhëhequr nga BPRG, ky projekt synon promovimin dhe komunikimin drejt opinionit publik të përfitimeve nga dialogu teknik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke u fokusuar në veprimet e shumta të komunikimit dhe punës në terren, bashkëpunimin peer-to-peer, hulumtimin dhe përfshirjen lokale. Qëllimet përfshijnë: Zgjerimin e mbështetjes për dialogun Beograd-Prishtinë, të lehtësuar […]

Konsolidimi i Institucioneve Kosovare, Demokratizimit dhe Bashkëpunimit Rajonal

Projekti ka për synim avancimin e Agjendës së Kosovës drejt BE-së, nëpërmjet fuqizimit të institucioneve dhe bashkëpunimit rajonal, me pjesëmarrjen e të gjitha niveleve të shoqërisë. Projekti dyvjeçar ka në shënjestër një spektër të gjerë të palëve të interesuara të cilat mund të ndikojnë në ndryshime, si: shoqëria civile, qeveria, partitë politike dhe mediat. Aktivitetet […]

Krijimi i sinergjisë për fuqizimin e arsimit, studimeve dhe shkencës në Ballkanin Perëndimor

Nëpërmjet hulumtimit nga zyra dhe në terren, projekti synonte të kuptonte dhe lehtësonte ndërtimin e një ambienti më të favorshëm për hulumtim, shkollim, dhe inovim, me fokus të veçantë në ngritjen e kapaciteteve për absorbimin e mjeteve të BE-së për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Vlerësimi rajonal ndikoi drejtëpërsëdrejti në komunikim me institucionet relevante shtetëore, me […]

Rritja e kualitetit të raportimit për standardet e Sundimit të Ligjit në Serbi, Maqedoni, Shqipëri dhe Bosnje e Hercegovinë

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është avancimi i kapaciteteve të gazetarëve për raportimin e përparimit të sundimit të ligjit në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje e Hercegovinë, dhe mbështetja e një bashkëpunimi më të mirë ndërsektorial të odave, gazetarëve dhe shoqërisë civile, në kuadër të secilit shtet dhe vetë rajonit.  Në mënyrë që të […]

Zhvillimi i një instituti të nivelit botëror në Ballkan

Projekti ka synim fuqizimin e kapaciteteve të brendshme të Grupit për Ballkan (si psh. sigurimin e trajnimeve për stafin, blerjen e softuerit të statistikave) dhe rritjen e cilësisë së produkteve të tij. Granti ia mundëson BPRG-së shfrytëzimin e plotë të kapaciteteve të veta njerëzore ekzistuese dhe atyre në ardhje, si dhe rritjen e aftësisë për […]