Diskutim: Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete dhe anëtareve të asamblesve komunale përmes përmirësimit të marrëdhënieve të tyre me mediat