Ftesë për aplikim në programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë”

Programi “Të rinjtë në politikë” synon të trajnojë dhe ngrisë kapacitetet e të rinjve aktiv në parti politike në Kosovë në fushat sikurse sundimi i ligjit, politikat publike, qeverisja e mirë, zhvillimi ekonomik dhe politikat shoqërore, politikat e edukimit, bashkëpunimi rajonal, etj. Duke mbledhur rininë e të gjitha subjekteve politike, ky program do të shërbejë […]

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one more year and the leaders have no will to agree on the country pressing agenda. On 25 March 2020, Kosovo parliament dismissed the government of […]

Diskutim: Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete dhe anëtareve të asamblesve komunale përmes përmirësimit të marrëdhënieve të tyre me mediat

6 shkurt 2020 – Grupi për Ballkan organizoi tryezën “Fuqizimi i rolit të grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimit të marrëdhënies me mediat”. Ky takim promovoi një debat konstruktiv mbi sfidat me të cilat përballen gratë deputete dhe anëtarët e kuvendit komunal në sigurimin e mbulimit të mjaftueshëm të mediave për aktivitetet […]