Ftesë për aplikim në programin e trajnimit “Të Rinjtë në Politikë”