Rritja e kualitetit të raportimit për standardet e Sundimit të Ligjit në Serbi, Maqedoni, Shqipëri dhe Bosnje e Hercegovinë

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është avancimi i kapaciteteve të gazetarëve për raportimin e përparimit të sundimit të ligjit në Serbi, Maqedoni, Shqipëri, Kosovë dhe Bosnje e Hercegovinë, dhe mbështetja e një bashkëpunimi më të mirë ndërsektorial të odave, gazetarëve dhe shoqërisë civile, në kuadër të secilit shtet dhe vetë rajonit. 

Në mënyrë që të arrihen qëllimet e pëgjithshme specifike të projektit, duhet të:

  • Përcillet kualiteti i raportimeve mediale për çështjet e caktuara;
  • Fuqizohen gazetarët profesionistë, me qëllim të raportimit profesional dhe respektimit të supozimit të pafajësisë, mbrojtjes së të miturve, sigurimit të identitetit të viktimave të mbrojtura, etj;  
  • Ngritet niveli i komunikimit dhe shkëmbimit të informatave ndërmjet avokatëve që janë të njoftuar mirë për standardet e gjykimit të drejtë të gazetarëve;
  • Krijohet një front i bashkuar dhe i qëndrueshëm për implementimin e sundimit të ligjit në të pesë shtetet partnere; 
  • Krijohen linjat e reja të komunikimit ndërmjet odës rajonale të avokatëve dhe OJQ-ve;Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More