Fuqizimi i Rolit të Grupit të Grave Deputete përmes bashkëpunimit Rajonal dhe me Media

Projekti ka qëllim fuqizimin shtesë të ndikimit të grave deputete dhe zgjerimin e ndikimit të tyre në të shtatë (7) rajonet e Kosovës. Aktivitetet e projektit synojnë krijimin e rrjetit të grave të minoriteteve në kuvendet komunale, me qëllim të zgjidhjes së çështjeve gjinore në nivelin lokal dhe atë qendror. Projekti do të përmirësojë përfaqësimin medial të punës së grave deputete dhe do të iniciojë diskursin publik në nivelin lokal dhe atë qendror, duke krijuar kështu një raport të qëndrueshëm mes grupit të grave deputete dhe mediave, nëpërmjet aktiviteteve të vazhdueshme (si psh përmes konferencave, punëtorive dhe intervistave televizive).     

Qëllimi i përgjithshëm: Rritja e bashkëpunimit rajonal dhe me media i Grupit të grave deputete.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More