Reforma e Administratës Publike: Një Përpjekje e Vazhdueshme

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Reforma e Administratës Publike në Kosovë: Një Përpjekje e Vazhdueshme” ofron një analizë të thelluar për rrugëtimin dekada të gjatë të Kosovës në reformën e administratës publike, një proces që ka qenë i zhytur në beteja politike dhe sfida gjyqësore nga fillimi deri më tani.

Raporti detajon historinë dhe evolucionin e saj, zhvillimet e fundit, mangësitë dhe sfidat e vazhdueshme. Ai gjithashtu thekson rrugën përpara duke siguruar një sërë veprimesh dhe rekomandimesh të qarta për të drejtuar qasjen e Qeverisë ndaj reformës së administratës publike.

Paketa më e fundit e reformave të vitit 2019 përmbante tre ligje të reja të rëndësishme që sqarojnë rregullat që përcaktojnë organizimin e administratës publike: Ligji për Zyrtarët Publikë, Ligji për Pagat në Sektorin Publik dhe Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencitë e Pavarura.

Sidoqoftë, zbatimi i ligjeve ka qenë problematik me sfida gjyqësore dhe mungesë të stabiliteti politik të cilat e kanë ndalur të gjithë procesin. Si rezultat, disa çështje mbeten të pa adresuara, si ndërhyrja e shfrenuar politike dhe nepotizmi, politikat joadekuate të rekrutimit dhe burimeve njerëzore, dhe mungesa e përgjegjësisë.

Ligji për Zyrtarët Publikë dhe Ligji për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura mund të zbatohen në mënyrë të pavarur, por kërkojnë zhvillim të konsiderueshëm rregullativ dhe nënligjor për të siguruar zbatim efektiv. Në të njëjtën kohë, kërkohet veprim i mëtejshëm legjislativ. Ligji për Zyrtarët Publikë mund të përfitojë nga disa ndryshime për të integruar vendim e fundit gjyqësor dhe një Ligj i ri për Pagat në Sektorin Publik duhet të paraqitet sa më shpejt të jetë e mundur për të rivendosur gjithëpërfshirjen e kornizës ligjore.

Përfundimi i fazës aktuale të reformës së administratës publike është një kërkesë për ta bërë administratën publike më funksionale, si dhe një pikë referimi për agjendat e BE-së. Disa procese specifike administrative duhet të përshtaten me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative. Ka mjaft hapësirë ​​që Qeveria të veprojë në nivelin ekzekutiv; zhvillimi i politikave mbetet problematik dhe shpesh ka pak lidhje midis nismave të politikave dhe veprimeve. Planifikimi buxhetor, dhe posaçërisht, ekzekutimi, duhet të përmirësohet, gjë që do të kërkojë trajnim të gjerë për nëpunësit civilë. Proceset e brendshme, linjat hierarkike dhe përgjegjësitë ende kanë nevojë për sqarime, veçanërisht në lidhje me agjencitë e pavarura dhe, në një masë të madhe, administratat lokale. Kapërcimi i të gjitha këtyre çështjeve do të kërkojë lëvizje përtej fjalëve dhe ekzekutimin e veprimeve të mbështetura nga burime të mjaftueshme, dhe mbikëqyrje dhe monitorim të vazhdueshëm të efektit të tyre, të gjitha këto duhet të bëhen me një angazhim politik që nuk ka qenë i pranishëm në të kaluarën.

“Ky publikim është prodhuar me mbështetjen e Ambasadës së Mbretërisë së Norvegjisë. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e Grupit për Ballkan dhe nuk mund të konsiderohet se reflekton pikëpamjet e Qeverisë së Norvegjisë “.

Lexoni raportin e plotë këtuQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More