Žene u politici II: Rodno odgovorna izrada politika na lokalnom i nacionalnom nivou

Novi članak o politikama „Žene u politici“ pruža dubinsku analizu potrebe za integrisanjem rodne perspektive kao svestrane karakteristike u promeni politika. Naglašava se potreba za rodnim budžetiranjem u svim oblastima i učešće žena u javnim konsultacijama. U članku se iznose jasne preporuke koje bi institucije i politički akteri trebali slediti, a kako bi se integrisanje rodne perspektive standardizovalo u svim javnim institucijama.

Moraju se institucionalizovati značaje promene da bi se osigurala rodna perspektiva u izradi politika. Rodna kvota od pedeset (50) posto u Zakonu o ravnopravnosti polova mora biti usklađena sa svim ostalim postojećim zakonima, uključujući i Zakon o opštim izborima. Takođe, Skupština Kosova bi trebalo da osnuje ili mandatira stalni Odbor za rodnu ravnopravnost koji bi preispitivao sve nacrte zakona za kriterijume rodne perspektive. Rigorozno prikupljanje podataka podeljenih po polovima u javnim institucijama je od presudnog značaja za sveobuhvatno dizajniranje inkluzivnih politika. Iznad svega, saradnja između političkih predstavnica u skupštinama opštinama i Skupštini Kosova je od vitalnog značaja za osiguravanje ‘s učešća žena na javnim konsultacijama i zakonodavnim inicijativama za rodne perspektive.

Rodna perspektiva se može institucionalizovati kroz razne druge instrumente koji su na raspolaganju političkim predstavnicima.

Pored kvote, ZRP definiše standard za rodnu perspektivu na svim nivoima planiranja politika. Ovo podrazumeva da se i politički predstavnici i državni službenici moraju aktivno uključiti u provere da li su zakoni i politike zasnovane na podacima podeljenim po polovima. U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o pravima i odgovornostima poslanika i Zakonom o ravnopravnosti polova, (ženski) politički predstavnici imaju priliku da oblikuju lokalne/nacionalne politike, zaštite učešće građana u donošenju odluka i nadgledaju primenu zakonskih kriterijuma vezanih za rodnu perspektivu na zakonodavnom nivou.

Efektivna zastupljenost, obezbeđivanje učešća javnosti , i temeljno nadgledanje zavise jedno od drugog da bi se rešili nedostaci rodne perspektive u javnim institucijama. Svaki pokušaj poboljšanja zakonodavne saradnje za rodnu perspektivu podrazumeva proces u kome se ova tri aspekta dinamički prepliću. Zakonodavna saradnja na lokalnom i nacionalnom nivou mora osigurati da je javno učešće žena očuvano u svim predlozima sektornih politika. Samo kroz sveobuhvatno shvatanje potreba građana, političke predstavnice mogu iskoristiti svoja zakonska ovlašćenja da se založe i guraju za inkluzivnije zakonodavne predloge. Međutim, ovi mehanizmi neće biti korisni ako ne postoji politička volja za obezbeđivanje nepristrasnog praćenja i nadzora nad zakonodavstvom. Kao što je slučaj sa Zakonom o ravnopravnosti polova, značaj i društvene koristi su jaki samo koliko i sistematsko sprovođenje i praćenje istog.

Izveštaj je rezultat niza konsultacija koje je organizovala Balkanska grupa kao deo „Jačanja uloge kluba poslanica kroz regionalnu komunikaciju i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima“ finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade“. Cilj projekta je bio dalje jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa na čitavom Kosovu povezujući se sa predstavnicama na opštinskim nivoima. Takođe je imao za cilj da približi poslanice i opštinske odbornice da bliže sarađuju sa medijima.

Ceo članak politika možete pročitati ovde.

„Ova publikacija je izrađena uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative (CFLI). Sadržaj ove publikacije je isključivo odgovornost Balkanske grupe za istraživanje politika i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Vlade Kanade“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: