Fuqizimi i Institucioneve Shtetërore dhe i Paqes në Kosovë

Fuqizimi i institucioneve shtetërore dhe i paqes në Kosovë; ngritja e kapaciteteve të Kosovës për ofrim të qeverisjes, shërbimeve dhe qasjes në të drejtat themelore të njeriut, përfshirë këtu minoritetet – në kontekst të decentralizimit.

Projekti synon të vlerësojë, identifikojë dhe analizojë pengesat dhe dobësitë në dy lëmi të gjera, si dhe ofrimin e një serie të rekomandimeve politike se si të përmirësohet:

Shtet-ndërtimi, fuqizimi i institucioneve shtetërore, përfshirë këtu rritja e cilësisë së shërbimeve të ofruara dhe avancimi i të drejtave të qytetarëve. Po ashtu, identifikimi i mënyrave të përmirësimit.

Ndërtimi i paqes, zhvillimi i kapaciteteve institucionale dhe njerëzore, efektiviteti i anketimeve fillestare dhe përdorimi i qeverisjes lokale nga komunitetet, veçanërisht nëpër zonat e banuara me serbë.

Shqyrtimi i ndikimit të implementimit të Marrëveshjes së Brukselit tek qytetarët e zakonshëm, si dhe i formave për fuqizimin e institucioneve të reja.

Projekti synon të zhvillojë politika praktike që i adresojnë mënyrat e përmirësimit. Raporti synon të prodhojë gjetje dhe rekomandime bindëse, të cilat do ta mobilizojnë mbështetjen e brendshme dhe ndërkombëtare për diskutime politike dhe për ndryshimin e tyre.

Synim i përgjithshëm është identifikimi dhe mënjanimi i shumicës së pengesave ose dobësive më domethënëse në dy lëmitë e gjera:

a) Përdorimi efektiv i qeverisjes komunale nga komunitetet lokale, veçanërisht nga minoritetet;

b) Qasja efektive në të drejtat themelore;

Qëllimi i parë specifik është që, nëpërmjet hulumtimit dhe punës në terren, të identifikohen dhe përcaktohen rrugët që njerezit i kërkojnë për realizimin e të drejtave të tyre sa i përket vetëqeverisjes lokale dhe të drejtave themelore të njeriut, por që, për shkak të qeverisjes së dobët ose të keqmenaxhuar, nuk janë në gjendje t’i realizojnë.

Qëllimi i dytë specifik është zhvillimi i politikave praktike që i adresojnë ato dobësi, duke iu referuar përvojave rajonale dhe praktikave më të mira.

Qëllimi i tretë specifik është publikimi i gjetjeve tona në formë të përmbledhur dhe bindëse, dhe mobilizimi i mbështetjes së brendshme dhe asaj ndërkombëtare për rekomandimet e dala nga politikat tona.

Qëllimi i katërt specifik është mobilizimi i analistëve dhe studiuesve ndërkombëtarë për promovimin e atyre gjetjeve dhe rekomandimeve, nëpërmjet:

a) Përshtatjes së programeve për mbështetjen e qeverisjes lokale në veri;

b) Me mbështetjen e Grupit për Ballkan studiuesit shqiptarë dhe serbë përfshihen bashkarisht në monitorimin e atyre politikave ose në vazhdimin e monitorimit të politikave qeveritare – apo edhe në përfitimin e projekteve tjera – me qëllim të avancimit të të drejtave themelore dhe të rritjes së efikasitetit të qeverisjes lokale.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More