Grupi për Ballkan organizoi Konferencën e Rrjetit Alumni “Të Rinjtë në Politikë – Mundësitë dhe sfidat”