Grupi për Ballkan organizoi vizita studimore për “Të rinjtë në politikë”