Agjenda për Reforma Evropiane: Qeverisja e Mirë dhe Sundimi i Ligjit – Përmbledhje

Published at: 20 Tet 2017

20 tetor 2017 – Kjo përmbledhje e shkurtër paraqet një pasqyrë, në grafik, të progresit në zbatimin e Agjendës për Reforma Evropiane, Shtylla e Parë, Qeverisja e mirë dhe Sundimi i ligjit.