Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Kosova dhe Këshilli i Evropës: Rruga drejt anëtarësimit, analizon rrugën e Kosovës drejt Këshillit të Evropës, duke përfshirë kriteret për anëtarësim, hapat procedural dhe sfidat potenciale. Ai ofron një pasqyrë të garancive kushtetuese, progresin e Kosovës në zbatimin e tyre dhe kërkesat e mundshme para ose […]

Barometri i progresit të Kosovës për vitin 2021- Vlerësim 8-dimensional i fushave kryesore të politikave

Raporti i ri i politikave të Grupit të Ballkanit, Barometri i progresit të Kosovës për vitin 2021- Vlerësim 8-dimensional i fushave kryesore të politikave, vlerëson përparimin e Kosovës në fushat kyçe të politikave. Përmes një instrumenti monitorues që përbëhet nga 8 dimensione: Sistemi i Ligjit, të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore, Demokratizimi, Ekonomia, Zhvillimi […]

Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri

Grupi për Ballkan ka publikuar analizën e politikave Këshilli i Sigurisë së Kosovës: Reformimi i Sekretariatit apo krijimi i Agjencisë për Siguri. Kjo analizë ofron një hulumtim të problemeve që përcjellin funksionimin e tij dhe po ashtu rekomandon ndryshimet ligjore dhe strukturore që do të sillnin në përmirësimin e punës dhe funksionimit të KSK-së.

Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan Analizë gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës, ofron një analizë të gjerë të çështjeve kushtetuese të lidhura me sistemin e ligjeve, funksionimin e institucioneve dhe juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese. Kjo analizë ligjore identifikon mangësitë dhe rekomandon shumëllojshmëri opsionesh për amendamentet e ardhshme, bazuar në praktikën gjyqësore, opinionet e […]

Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Pjesëmarrja dhe Përfaqësimi i Kosovës në Organizata Rajonale – Hartimi i boshllëqeve dhe mundësive, ofron një udhëzim të detajuar për institucionet qeveritare të Kosovës, duke i paraqitur atyre një pasqyrë të qartë të nivelit të përfaqësimit të Kosovës në organizatat rajonale, kundrejt vendeve të tjera të […]

Kosova në Nismat Rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional

Raporti i ri i politikave të Grupit për Ballkan “Kosova në nismat rajonale: korniza dhe koordinimi institucional” ofron një analizë të detajuar të sfidave të Kosovës për të përfaqësuar veten dhe për të marrë pjesë në organizatat dhe iniciativat rajonale. Ky raport i politikave synon të reflektojë në kornizën institucionale të Kosovës për bashkëpunim shumëpalësh […]

Përfaqësimi i Kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë Politike dhe Juridike

Raporti i ri i politikave i Grupit për Ballkan Përfaqësimi i kontestuar i Kosovës në CEFTA – Një analizë politike dhe juridike, ofron një analizë të detajuar mbi sfidat e Kosovës në CEFTA. Në mënyrë paradoksale, UNMIK-u ende përfaqëson Kosovën në CEFTA (Marrëveshja për Tregëti të Lirë të Europës Qendrore). Qeveria e Kosovës duhet të […]