Povećanje uticaja kosovskih tink-tenkova na izradu politika

Ovaj grant podržava BPRG kako bi unapredio svoj uticaj na politički dijalog, politički forum i dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Što se tiče druge komponente, jedan od glavnih ciljeva projekta je unapređenje saradnje između OCD Kosova i Srbije i mobilizacija napora za podršku formalnom konzorcijumu tink-tenkova čiji će cilj biti podrška normalizaciji odnosa između dve države i društva.

Ovaj grant je rezultirao formiranjem Forum politika tink-tenkova (BPRG, KCSS i D4D)

 I Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG)

Objektivi:

Projekat ima za cilj postizanje većeg uticaja proizvoda tink-tenkova kroz četiri odvojene, ali međusobno podržavajuće komponente:

  • Dijalog o politikama:

Kao reakcija na trajnu političku krizu, BPRG je osmislio i pokrenuo lokalni dijalog o politici između vladajućih stranaka i opozicije u nadi da će zaustaviti krizu i postići sporazum rukovođen reformama. Okrugli sto o dijalogu je uspešno pokrenut u martu 2016. od strane BPRG-a, u kojem mi delujemo kao nepristrasni medijator i posrednik, kao i savetnik za pitanja stručne politike. Vremenski okvir političkog dijaloga je jedna do tri godine počevši od marta 2016. Cilj je podsticanje političke stabilnosti i uspostavljanje kulture dijaloga i saradnje između političkih aktera, institucija i OCD-a.

  • Forum politika

Balkanska grupa je u toku uspostavljanja FORUMA POLITIKA, zagovaranje tink-tenkova na visokom nivou na Kosovu. Imajući u vidu ograničen kapacitet civilnog društva da utiče na promenu politika, BPRG je preuzeo vodeću ulogu u izradi projekta čiji je cilj umnožavanje sposobnosti OCD-a da utiču na izradu politika. Planiramo da pokrenemo dijalog između tink-tenkova i institucija, zajedničkim publikacijama, zajedničkim istraživanjima i inicijativama zagovaranja sa drugim OCD-ima. Kroz ovu intervenciju želimo da objedinimo ekspertizu tink-tenkova o ključnim ukrštajućim pitanjima, pripremimo zajedničke izveštaje o istraživanju i politici, organizujemo koordinisane i zajedničke javne događaje i mobilizujemo institucije da rade na temama koje konsoliduju državu Kosovo. Ova aktivnost će ojačati sposobnost lokalnih tink-tenkova da efikasno zagovaraju na njihovom putu da postanu dovoljno osnaženi da podstaknu promene na državnom nivou.  Dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije

  • Dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije

Dijalog između Kosova i Srbije su oštro kritikovali opozicija i civilno društvo na Kosovu, pri čemu je nacionalizam već stekao osnove protiv onoga što se smatra korumpiranom vladajućom elitom koja pravi previše ustupaka Beogradu. BPRG, sa druge strane, bilo kakve zastoje u dijalogu doživljava kao štetne za novu državu Kosovo i planira da angažuje tink-tenkove na Kosovu i u Srbiji u dizajniranju i izradi zajedničkih programa koji će doprineti normalizaciji odnosa. Nadamo se da će projekat biti završen osnivanjem zajedničkog konzorcijuma između lokalnih tink-tenkova i njihovih kolega u Srbiji. Zapravo, BPRG je već pokrenuo i predvodio izradu zajedničkog pisma kosovskih i srpskih tink-tenkova, pozivajući institucije EU i države članice da podrže civilno društvo u njihovim naporima da poboljšaju normalizaciju odnosa između dve zemlje na nivou države sa državom, kao i na nivou društava. Inicijativa je izazvala interesovanje visokog predstavnika EU da podrži stvaranje konzorcijuma kosovskih i srbijanskih OCD-a za normalizaciju odnosa, pod vođstvom Balkanske grupe.

  • Izveštavanje o politikama

 BPRG je posvećen u nastavljanju izrade kvalitetnih izveštaja zasnovanih na terenskim istraživanjima i aktivnom zalaganju za institucionalnu reformu i promenu politika. Cilj nam je da iskoristimo našu ekspertizu da podržimo napredak u oblastima ključnim za izgradnju države i naporima za integraciju u EU, odnosno demokratsku konsolidaciju izgradnje institucija, integraciju zajednice i pomirenja i vladavinu prava.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More