Avokimi i nivelit të lartë për përfshirjen e komunitetit RAE dhe institucionalizimin e të drejtave të tyre

BPRG do të zhvillojë një Strategji të Avokimit për të ndihmuar implementimin e programit katërvjeçar për institucionalizimin dhe përfshirjen sociale të nevojave të komunitetit RAE. BPRG do të shërbejë si kanal i tyre kryesor i avokimit për avancimin e dialogut me qeverinë qendrore dhe komunitetin e donatorëve.

Projekti udhëhiqet nga Fondacioni HEKS dhe implementohet nga Terre des Hommes, Delegacioni në Kosovë, dhe nga Zëri i Romëve, Ashkalinjve dhe Egjiptianëve (VoRAE), dhe ai e mbulon gjithë vendin, gjegjësisht komunat specifike – varësisht nga ndërhyrjet. Për të arritur një institucionalizim të suksesshëm të ndërhyrjeve të dëshmuara si të suksesshme për përmirësimin e cilësisë së jetës së komuniteteve RAE në Kosovë, implementuesit e projektit janë mbështetur nga Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) gjatë përpjekjeve për avokim për përfshirjen sociale dhe integrimin e Komunitetet RAE në Kosovë.

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është rritja e përfshirjes sociale dhe përmirësimi i kushteve të jetesës së komunitetit RAE. Kjo do të arrihet përmes nxitjes së dialogut politik, fuqizimit, ngitjes së standardit dhe institucionalizimit të ndërhyrjeve të testuara e të dëshmuaara si të suksesshme në fazën e mëparshme. Fushat kryesore të ndërhyrjes së projektit janë dialogu politik, këshillimi për migracionin, mbrojtja e fëmijëve, arsimi, zgjidhja/përmirësimi i problemit të banimit, punësimi dhe të ardhurat.

Rezultatet e pritura

  1. Të sigurohen komentet e hollësishme rreth planit të institucionalizimit – të përgatitura nga implementuesit;
  2. Të lehtësohen aktivitetet e nivelit të lartë të avokimit, që ndërlidhen me institucionalizimin e ndërmarrë nga implementuesit;
  3. Të mbështeten implementuesit gjatë zhvillimit të strategjisë së avokimit për implementimin e planit të institucionalizimit;
  4. Të sigurohet ekspertiza teknike për implementuesit, e cila ndërlidhet me aktivitetet e avokimit për projektin;Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More