Barazia gjinore në Kosovë: Fuqizimi i grave dhe vajzave – “Një thirrje për ndryshim”

Përmes këtij projekti Grupi për Ballkan u mundëson të gjithë udhëheqësve, burrave dhe grave të zgjedhura, figurave të rëndësishme publike, ombudspersoni dhe personaliteteteve vendore dhe mbështetësit ndërkombëtarë të jenë një pjesë kryesore në fushatën e udhëhequr nga vendi për të promovuar ndryshimi i kuotës. Ky projekt lanson një nga fushatat më të mëdha në terren […]

Fuqizimi i Rolit të Grupit të Grave Deputete përmes bashkëpunimit Rajonal dhe me Media

Projekti ka qëllim fuqizimin shtesë të ndikimit të grave deputete dhe zgjerimin e ndikimit të tyre në të shtatë (7) rajonet e Kosovës. Aktivitetet e projektit synojnë krijimin e rrjetit të grave të minoriteteve në kuvendet komunale, me qëllim të zgjidhjes së çështjeve gjinore në nivelin lokal dhe atë qendror. Projekti do të përmirësojë përfaqësimin […]