Dështimi i Gjyqësorit të Kosovës në Komunikim me Publikun

Published at: 13 Kor 2019

Qytetarëve të Kosovës vazhdimisht u është mohuar qasja dhe informacioni i duhur lidhur me funksionimin e gjyqësorit. Ky artikull shqyrton idealet e transparencës në komunikimin me publikun kontekstin e Kosovës dhe ofron rekomandime të qëndrueshme në këtë drejtim.