Kosova 2019: Shmangia e Krizës Paszgjedhore – Rrugëtimi nga Certifikimi deri tek Inaugurimi

Artikulli më i ri i Grupit për Ballkan i titulluar “Kosova 2019: Shmangia e krizës paszgjedhore – Rrugëtimi nga certifikimi deri tek inaugurimi”, përshkruan procedurën dhe veprimet ligjore që duhet të ndërmirren nga dita e certifikimit deri te votimi i qeverisë së re.

Grafikoni i bashkangjitur e ilustron këtë proces më së miri. Po ashtu, artikulli përshkruan rolin e secilit institucion në këtë proces dhe veprimet që ato duhet të i ndërmarrin. Presidenti i Kosovës, ish kryetari i kuvendit, përfaqësuesit e partisë fituese si dhe të gjitha partitë parlamentare duhet të veprojnë në mirëbesim, respektojnë aktet e kushtetutës dhe rregulloren e punës së kuvendit, dhe të ndërmarrin veprimet e nevojshme për ta përmbyllur procesin e formimit të institucioneve.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More