Zhvillimi i një instituti të nivelit botëror në Ballkan

Projekti ka synim fuqizimin e kapaciteteve të brendshme të Grupit për Ballkan (si psh. sigurimin e trajnimeve për stafin, blerjen e softuerit të statistikave) dhe rritjen e cilësisë së produkteve të tij. Granti ia mundëson BPRG-së shfrytëzimin e plotë të kapaciteteve të veta njerëzore ekzistuese dhe atyre në ardhje, si dhe rritjen e aftësisë për avokim të sukesshëm për ndryshim të politikës. 

Qëllimet:

Projekti i propozuar aspiron arritjen e këtyre rezultateve:

  • Rritjen e cilësisë së rezultateve të hulumtimeve të ekspertëve të BPRG, nëpërmjet përvetësimit të aftësive dhe mjeteve kuantitative;
  • Fuqizimin e zhvillimit të një lëmie të re programatike dhe plotësimi i ekspertizës ekzistuese me instrumentet të nevojshme për hulumtime dhe analiza të kualitetit të lartë;
  • Zhvillimin e mjeteve dhe burimeve njerëzore, për arritjen e një dukshmërie dhe ndikimi më të madh të punës së BPRG;
  • Angazhimin e mjeteve inovative për rritjen e interesimit të institucioneve, mediave dhe publikut për punën e BPRG;
  • Fuqizimin e strukturave qeverisëse të brendshme me qëllim të shfrytëzimit të plotë të potencialit të Bordit Drejtues dhe Bordit Këshillëdhënës, për të kontribuuar në zhvillimin e mëtutjeshëm të BPRG.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More